Kijervekansieweek.
Kijervekansieweek. Foto: Bob Awick
Huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over de Kijervekansieweek en 't Grachtefestival in 't darp

Cultureel

HUIZEN - Sins jaren órgeniseert de stichting Kijervekansieweek óp 't lest van de groëte vekansie een spølweek vur kijer van 6-12 jaar oud.

Alles wat ovve ze daer dooënen wurdt bedocht deur 'n activitaitenploog van vrijwilligers, dee zelf dikkels as kijnd daer oëk ëspøld hemmen. Ze zeuken reddeur vrijwilligers, dus as je je annëspreuken vølen kaj-je je aigen anmelden …

Teugesworig mótten de kijer innëschreven wurren via 't internet, en dat mót bijtijs beuren want d'r binnen meer liefhemmers as datte d'r plaesen binnen. De kosten binnen € 45,- vur de héële week, en as je 't missen kannen, kaj-je ze nog spónseren oëk.

't Wurdt alle jaren bij 't Erfgooierscollege ëhouwen, mar van 't jaar nijt, ómdatte ze daer an 't bouwen binnen. Ze hemmen 't nou bij de trimbaan ëhouwen, vur dee camperstangdplaes, hadden dee minsen dee daer stungen oëk wat te zien mót je denken.

Vrijdas wurden d'r al 'n dot pallets neerëgooid, óm de hutten mie te bouwen. 's Zaeterdas begunnen ze 't héële zeutjen óp te bouwen, oëk 'n merakels groëte tent, daer kónnen ze schoften en schuilen as 't regerden.

's Maandas was 't de héële dag, van 10 uren of tot an 4 uren an too, hutten bouwen, mót tussedeur 'n half uurtjen schoft.

Dijnsdagmarrëgen hemmen ze veder ëbouwd en ëschilderd, 's middas hemmen ze ësport en ëspøld.

's Woensdas binnen ze allemol 'n daggien óp Valkevéën an ëweest.

Dónderdagmarrëgen hemmen ze ëknutseld, 's middas móggen ze vrij spølen, en 's aauwus was t'r 'n bóngte aauwud.

Vrijdagmarrëgen was de ofróngding van de week, en 's middas was t'r 'n markt vur de ouwers van de kijer.

Vur zoëveer as ik 't zien kón hemmen de kijer d'r aigen goeëd vermaakt, en daer gaet 't mar óm nij, datte ze óp 'n neutige menier van de straet of binnen en gien kattekwaad uithalen.

D'r was nog 'n EHBO-post innëricht oëk, en dee had 't meeste werk an kijer dee ësteuken wazzen deur wepsen, dee wazzen d'r meer as genógt.

't Grachtefestival bij de Bótterwerf in 't darp

'n Grachtefestival in 't darp, wéël had dat ëdocht nij, we hemmen gienéëns grachten. We hemmen netuurlijk wel 'n haven óm groës óp te wezen, en singels, mar da's wat aarst.

Zallen dee minsen van de órgenezasie nijt ëweten hemmen dat de Bótterwerf nijt an 'n gracht, mar an de haven lait? 't Is netuurlijk mar 'n klainighaidjen, mar toch …

't Nederlangs Saxefooën Octet het twee keren ópëtreejen in de Bótterwerf. De werf zat tot twee keren an too ofgelaajen vol. De eerste keer kón 'k t'r nijt in, ze zatten al vol, too bin 'k thuis mar effen 'n bakkien wezen dooën.

Ze, 't wazzen vijf maiden en dree jónges, spølden an éën ruk 'n uur deur, gae d'r mar an staen, da's giepsen.

'n Paar van dee jónges dee miespølden stungen te zweten, 'k had zuiver beklag mót ze. 't Was 'n meuëlijk stuk óm te spølen, en vur mijn oëk óm naer te luisteren …'t was nijt zoë mijn meziek za'k mar zeggen. De meziek dee mijn 'n bietjen an vroger denken, too 'k nog welderies óp m'n blókfluit spølden. As 'k m'n fluit uit 't kammenet haalden kreup de puus as de mieter ónger moeder d'r rokken, dat gevøl had ík nou oëk 'n bietjen, da'k dat dooën wou … 't Was allemol arrëg goeëd ëspøld hoor, vur zoëveer as ik dat horen kan, mar persooënlijk hoor 'k liever zóndas 't órgel van de Ouwe Kerk …

Too 't ovvëleupen was klapten iederéën, en éën man gung daerbij óp z'n stoeëltjen staen, dee had 'r effen nijt an ëdocht dat 't 'n klapstoeël was …Hij vul vurover, en zoë dat ie vul zag 'k z'n valse tangden uit z'n móngd uit zoë óp de gróngd in ainden vallen, 'n snóbbig ainde van de aauwud vur dee man nij …

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over de Kindervakantieweek en het Grachtenfestival in het dorp

Sinds jaren organiseert de stichting Kindervakantieweek aan het eind van de grote vakantie een speelweek voor kinderen van 6-12 jaar.

Alles wat ze daar doen wordt bedacht door een activiteitenploeg van vrijwilligers, die daar vaak zelf als kind ook gespeeld hebben. Ze zoeken doorlopend vrijwilligers, dus als je je geroepen voelt kan je je aanmelden.

Tegenwoordig moeten alle kinderen via internet worden ingeschreven, en wel op tijd, want er zijn meer liefhebbers dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. De kosten bedragen € 45,- voor de hele week, en indien je het missen kan, kan je ze nog sponseren ook.

't Wordt elk jaar bij het Erfgooierscollege gehouden, maar dit jaar niet vanwege bouwwerkzaamheden aldaar. Ze hebben het nu bij de Wolfskamer gehouden, voor die camperstandplaats, hadden die mensen die daar stonden ook wat te zien moet je denken.

Vrijdags werden er al een heleboel pallets neergegooid, voor het bouwen van de hutten. 's Zaterdags begonnen ze alles op te bouwen, ook een enorme partytent, daar kon in worden geluncht, en bij regen eventueel worden geschuild.

's Maandags was het de hele dag , vanaf 10 uur tot 4 uur aan toe, hutten bouwen, met tussendoor een half uurtje lunchpauze.

Dinsdagsochtend hebben ze verder gebouwd en geschilderd, 's middags hebben ze gesport en gespeeld.

's Woensdags zijn ze met z'n allen een dagje naar Valkeveen geweest.

Donderdagochtend hebben ze geknutseld, 's middags mochten ze vrij spelen, en 's avonds was er een bonte avond.

Vrijdagsochtend was de afronding van de week, en 's middags was er een markt voor de ouders/verzorgers van de kinderen.

Voor zover als ik het kon zien hebben de kinderen zich goed vermaakt, en daar gaat het maar om hè, dat ze op een leuke manier beziggehouden worden en geen kattenkwaad uithalen.

Er was ook nog een EHBO-post ingericht, die was voornamelijk druk met kinderen die door wespen gestoken waren, die waren er meer dan genoeg.

Het Grachtenfestival bij de Botterwerf in Huizen

Een Grachtenfestival in Huizen, wie had dat gedacht hè, we hebben helemaal geen grachten. We hebben natuurlijk wel een haven om trots op te zijn, en singels, maar dat is wat anders.

Zullen die mensen van de organisatie niet geweten hebben dat de Botterwerf niet aan een gracht, maar aan de haven ligt? Het is natuurlijk maar een kleinigheidje, maar toch …

Het Nederlands Saxofoon Octet heeft twee keer opgetreden in de Botterwerf. De werf zat twee keer tot aan de nok aan toe vol. De eerste keer kon ik er niet meer in, ze zaten al vol. Ik ben toen thuis maar even een kopje koffie gaan drinken.

Ze, het waren vijf dames en drie heren, speelden -zonder onderbreking- een uur, probeer het maar eens, dat is hard werken.

Een paar van de mannelijke muzikanten stonden te zweten als pakkendragers, ik had echt te doen met ze.

Het was een moeilijk stuk om te spelen, en voor mij om naar te luisteren …het was niet zo mijn muziek zal ik maar zeggen. De muziek deed mij een beetje aan vroeger denken, toen ik nog weleens op mijn blokfluit speelde. Als ik de fluit uit het kabinet haalde kroop de poes vliegensvlug onder mijn moeders rokken, dat gevoel had ik nu ook een beetje, dat ik dat ook wilde doen …

Het was allemaal erg goed gespeeld hoor, voor zover ik dat beoordelen kan, maar persoonlijk hoor ik liever 's zondags het orgel van de Ouwe Kerk …

Na afloop applaudisseerde iedereen, en één man ging daarbij op zijn stoeltje staan, die was even vergeten dat het een klapstoeltje was … Hij viel voorover, en zo dat hij viel zag ik zijn kunstgebit uit zijn mond zo op de vloer aan stukken vallen, wat een vervelend eind van de avond voor die meneer hè …

Uit de krant