De Køningsspølen.
De Køningsspølen. (Foto: Bob Awick)
huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over 't nijws van de ovvëleupen weken

  Cultureel

HUIZEN 'k Het ëlezen dat 'r 'n 'inloëpmiddag' bij de Brassershoeve was, ze zeuken zeker volk, want ze jagen nog welderies minsen weg daerzoë … as je óp klómpen loëpen bevurbéëld, daer houwen ze nijt van.

De pliesie het 'n héële dot pillen ëveunden in 'n trappehuis van 'n flat an de Schielangd. Ze denken dat 't drugs binnen, mar weten dooënen ze 't nog nijt. Ze kónnen wel vertellen dat de volksgezóngdhaid nijt in gevaar ëweest was, da's best knap as je nijt weten wafferen pillen 't binnen, pliesievurliegers nij.

De Fiod, dee binnen van de belasting, het 'n inval ëdaen bij 'n huis an de Nijw Bussummerweg, de bewooëner wurdt 'r van verdacht betrukken te wezen bij zwendel. 't Zal wel 'n buiteman wezen dee daer wooënt, want Huizers dooënen zukke dingen nijt nij.

Vrijdagmarrëgen hemmen vier jónges 'n zestien jarig maisien mishangdeld. Ze hemmen dat kijnd klem-ëriejen, en too het éën jooën d'r ovvëboekt twijs dree aren d'r vastëhouwen hemmen, zu'k tuig nij. 't Lukten d'r óm weg te kómmen, mar ze wurden metéënen weer achteranëzeten, waarnae ze óp de Oëstkaei nog ëries ovvëboekt wurden. De pliesie zeukt dee jónges, ze binnen tussen de zestien en achttien jaar oud en riejen allemol óp zwarte scooters, en vurda'k 't vergeet; ze sprakken slecht Nederlangs en wazzen 'lichtgetint', dan hoof 'k veder niks meer uit te duien nij …

In sporthal De Méënt wurden 't ovvëleupen weekainde 'n 26- uurs toernooi ëhouwen van de badminton veréëniging. De déëlnemers laggen tussen de wedstrijdjies deur overal te slaepen, dee zallen wel nijt ëkerkt hemmen want 't duurden tot vier uren. Ze kwammen uit 't héële langd uit.

In Amsterdam het de pliesie 'n jooën van tweeëntwijntig jaar oud hier uit 't darp uit annëhouwen. Dee jooën ree mót z'n auto 170 km waar je nijt harder maggen as 100 km. De pliesie gung dum achteran, mar ze kregen dum mar zoë nijt te pakken, ze raakten dum kwijt. 'n Poësien later zaggen ze dum weer rijen, en too hemmen ze dum toch nog klem-ëriejen. 't Was al de darde keer dat ie mót drank óp, en de tweede keer dat ie mót drugs in z'n lijf annëhouwen wurden, dee zal vurloëpig wel uit ëriejen wezen, dat krij-je as je nijt van verbiejen weten wullen nij. Ónnoëzel as je zoë hardleers binnen.

De winkeltjies an de Kerkstraet dee vlede jaar ovvëbrangd binnen wurren herbouwd, nijt héëlemol 't zelde as dat 't was, mar 't anzicht blijft groëtedéëls 't zelde. 't Duurden effen eer de geméënte 't ai ëlegen had, mar 't bestemmingsplan mós annëpast wurren, en dat duurt effen nij, ambtenarij …

Vrijdag wurden de Køningsspølen ëhouwen óp 't Zuidvoegels terrain. D'r deejen elfhóngderd kijer an mie, verdéëld over vijf schooëlen. D'r wazzen oëk hóngderden ouwers, dee te blaauwbekken stungen.

'n Huizere jooën, Quintus Sluijter, het de 13e april 'n marathon deur grippels en modder deur ëleupen vur 't goeëie doeël, de Harsesstichting. Héël kassuwéël, 't was wel 42 km nij. Hij wou daermie andacht vragen vur 'n harsesziekte, dee je gelukkig nijt vuul zienen, CCA. Hij het daermie meer as € 1600,- bij mekaar ëleupen.

In Sijsjesberg, kijerspølplaesen en óp de strangden kómt 'r 'n roëkverbod, dat wurdt mót borden annëgeven. 'k Het ëlezen dat je óp de strangden oëk gien alcohol meer drinken maggen, snóbbig nij.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een  beetje napraten over het nieuws van de afgelopen weken

Ik heb gelezen dat er een inloopmiddag bij de Brassershoeve was, ze zoeken zeker mensen, want ze jagen daar nog weleens mensen weg …als je op klompen loopt bijvoorbeeld, daar houden ze niet van.

De politie heeft een grote hoeveelheid pillen gevonden in een trappenhuis van een flat aan de Schieland. Ze denken dat het drugs zijn, maar weten doen ze het nog niet. Ze konden wel vertellen dat de volkgezondheid niet in gevaar was geweest, dat is best knap als je niet weet wat voor pillen het zijn, politievoorliegers hè.

De Fiod, die zijn van de belastingdienst, heeft een inval gedaan bij een huis aan de Nieuwe Bussummerweg, de bewoner wordt er van verdacht bij zwendel betrokken te zijn. Het zal wel een niet-Huizer zijn die daar woont, want Huizers doen zulke dingen niet hè.

Vrijdagmorgen hebben vier jongens een zestien jarig meisje mishandeld. Ze hebben haar klemgereden, en toen heeft één jongen haar in elkaar geslagen terwijl de drie anderen haar vasthielden, zulk tuig hè. Het lukte haar om te ontsnappen, maar ze werd direct weer achtervolgd, waarna ze op de Oostkade wederom in elkaar werd geslagen. De politie zoekt de jongens, ze zijn tussen de zestien en achttien jaar en reden allemaal op zwarte scooters, en voordat ik het vergeet; ze spraken slecht Nederlands en waren 'lichtgetint', dan hoef ik verder niks meer uit te leggen hè …

In sporthal De Meent werd afgelopen weekend een 26 uurs toernooi gehouden van de badmintonvereniging. De deelnemers lagen tussen de wedstijden door overal te slapen, ze zullen wel niet naar de kerk geweest zijn, want het duurde tot vier uur. Ze kwamen uit het hele land.

In Amsterdam heeft de politie een tweeëntwintig jarige Huizer aangehouden. Die jongen reed met zijn auto 170 km waar je niet harder dan 100 km rijden mag. De politie zette de achtervolging in, maar ze kregen hem maar zo niet te pakken, ze verloren hem uit het oog. Een tijdje later zagen ze hem weer rijden, en toen hebben ze hem alsnog klemgereden. 't Was al de derde keer dat hij met drank op, en de tweede kaar dat hij met drugs in zijn lichaam werd aangehouden, die zal voorlopig wel uit gereden zijn, dat krijg je als je overal maling aan hebt hè. Vreselijk als je zo hardleers bent.

De winkels aan de Kerkstraat die verleden jaar door brand verwoest zijn worden herbouwd, niet helemaal hetzelfde als dat ze waren, maar het aangezicht blijft grotendeels hetzelfde. Het duurde even voordat de gemeente het ei gelegd had, maar het bestemmingsplan moest aangepast worden, en dat duurt even hè, ambtenarij.

Vrijdag werden de Koningsspelen gehouden op het terrein van de Zuidvogels. Er deden zo'n elfhonderd kinderen aan mee, verdeeld over vijf scholen. Er waren ook honderden ouders, die flink kou stonden te lijden.

Een Huizer jongeman, Quintus Sluijter, heeft de 13e april een marathon door greppels en modder gelopen voor het goede doel, de Hersenstichting. Heel opmerkelijk, het was wel 42 km hè! Hij wilde daarmee aandacht vragen voor een hersenziekte, die je gelukkig niet veel ziet, CCA. Hij heeft daarmee ruim €1600 bij elkaar gelopen.

In Sijsjesberg, kinderspeelplaatsen en op de stranden komt er een rookverbod, dat wordt met borden aangegeven. Ik heb gelezen dat je op de stranden ook geen alcohol meer nuttigen mag, jammer hè.

Meer berichten