De burgemiester vrijwilliger bij de triatlon.
De burgemiester vrijwilliger bij de triatlon. (Foto: Bob Awick)
Huizer Dialect

'n Bietjen naekaauwen over 't óntstaen van de canon van 't darp en aar nijws

  Cultureel

HUIZEN - Vur 'n héël poësien vróm hoorden ik deries van Dien van 't Emmetjieshout, da's de Huizere naam dee 't minsien van Van Herwerden ëkregen het, dat ze 'n canon maken wou.

'k Snapten d'r héëlegaar niks van, want vroger óp schooël zungen we welderies in canon, maar dat schéën héël wat aarst te wezen, dat van heur had niks mót zingen van dooën. 't Schijnt 'n soortemet van book te wezen mót kiekies en de geschiedenis van 't darp. De visserij, 't boeregedoo, verschaien bedrijven, en gae zoë mar deur, je kannen 't zoë gek nijt bedenken of 't kómt 'r in. 'k Kan me zoë vurstellen dat 'n dot minsen dat lezen wullen, wéël wul nou nijt alles weten over 't darp nij? Je wurren d'r in alle gevallen gien stómmer van.

Ze had zoë'n canon deries van are geméënten, zoëas Bunschoëten, ëzien en was stik beduusd hoo mooi of dat was, dat wou ze oëk. Wat dat mins in d'r kop het, het ze nijt in d'r kóngt, ze gung d'r vur.

Nou hem 'k weer ëlezen dat ze nog sponsers zeukt. 'k Zal d'r deries óptillefooëneren dat ze mijn belt as ze dee ëveunden het, want dee zeuk ik al jaren, mar 'k het ze nog ammar nijt ëveunden, zoë snóbbig. Dat mins is al vanof de zeuvetiger jaren betrukken ëweest, en nog, bij de dialectgroep, óngerdéël van de Huizere Historische Kring, dee in 2015 't Huizere Woordebook uitëbrocht het. Tussedeur het ze oëk nog 'n book over de Huizere dracht ëschreven, 'k wul mar zeggen, 't mins is stijf druk an 't darp en loëpt d'r béënen ónger d'r gat vandaan óm alles vur mekaar te krijgen.

Ze dooët zoëvuul óngerzeuk naer 't darp dat as ze klaer is ze wel bij de pliesie an de gang kan, dee hemmen al ze leven wel wat te óngerzeuken. Vollëges mijn het 't mins vuul springbókkevlais ëgeten in d'r leven, dat kan gien aarst.

Aar nijws;

Bij 't ploogien 'Wijkbeheer en Service' van de geméënte hemmen ze 'n héël poësien ëzwendeld.

't Schijnt dat dat meugelijk ëweest is deur ónwetendhaid, en rangen en stangden, 'hiërarchie' óp z'n steeds. Lao Tse, dat was 'n héël wijze Chinees zai vur jaren vróm alderies; 'ónwetendhaid is de bron van alle kwaad', en dee was nijt achterlijk.

Wat of ze dooën mózzen, mózzen ze dooën, dat zaien de moffen oëk in '40-'45 nij, 'befehl ist befehl'. Parte minsen binnen héëlegaar vergeten dat ze harses bij d'rlui gebeurte mieëkregen hemmen óm ze te gebruiken, zu'k snóbbig volk nij, héël iezelig.

De Triatlon in 't darp zou eerst nijt deurgaen ómdatte ze gien genógt vrijwilligers hadden, net zoëas 't eerst bij de Aauwudvierdaagse was. Óp 't lest hemmen de burgemiester en 'n paar wethouwers d'r aigen mar weer annëmeld, ze zeuken nou nog 'n paar vrijwilligers. 't Is toch óm te krijten dat al dee dingen bijkangs nijt deurgaenen ómdat 'r ammar gien genógt vrijwilligers binnen. Dee déëlnemers hemmen toch oëk kennësen en kaatjies? Iederéën is mar mót z'n aigen in de weer nij, eeuwig zunde.

Christelijk Oratorium Veréëniging Excelsior Huizen bestaet van 't jaar 100 jaar, en dat wurdt ëvierd! Ze zingen alle weken óp kóngkiesaauwud in de Zenderkerk. Vroger hem 'k zelf bij 't gemengd mannekoor ëzungen, teugesworig zing 'k alléënig 's zaeterdassmiddas nog as 'k in de tail zit, 't mins gaet dan vuultijs óp buiten an …

Óp de Bezaan is t'r iemand van 'n balkon of óp beneden an ëvullen, en óp 'n auto ëlangd. Da's 'n geluk bij 'n óngeluk mót je denken, schéëlt zoë aarhallëve meter vallen …

De geméënte is vurberaid óp vrómkómmende IS strijers hemmen ze ëzaid, ze wullen nijt zeggen hoovuul of dat 't 'r binnen, snóbbig nij. Dat stiekeme gedoo hou 'k nijt van. 't Zal de geméënschóp wel weer 'n dot centen kosten.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over het ontstaan van de canon over Huizen en ander nieuws.

Een heel tijdje geleden hoorde ik eens van Dien van 't Emmetjieshout, dat is de Huizer naam die mevrouw Van Herwerden heeft gekregen, dat ze een canon wilde maken.

Ik snapte er helemaal niks van, want vroeger op school zongen we weleens in canon, maar dat scheen heel wat anders te zijn, dat van haar had niks met zingen te maken. 't Schijnt een soort van boek te zijn met foto's en de geschiedenis van Huizen. De visserij, de boerengemeenschap, verschillende bedrijven, en ga zo maar door, je kan het zo gek niet bedenken of het komt aan bod. Ik kan me zo voorstellen dat een hoop mensen dat willen lezen, wie wil er nu niet alles weten over Huizen, niet waar? Je wordt er in elk geval niet dommer van.

Ze had zo'n canon eens van andere gemeenten, zoals Bunschoten, gezien en was erg verbaasd hoe mooi dat dat was, dat wilde ze ook. Wat zij in haar hoofd heeft, heeft ze niet in haar kont, ze ging ervoor.

Nou heb ik weer gelezen dat ze nog sponsors zoekt. Ik zal haar eens bellen dat ze me belt als ze die gevonden heeft, want die zoek ik al jaren, maar ik heb ze nog steeds niet gevonden, zo jammer. Zij is al vanaf de zeventiger jaren betrokken geweest, en nog, bij de dialectgroep, onderdeel van de Huizer Historische Kring, die in 2015 het Huizer Woordenboek heeft uitgebracht. Tussendoor heeft ze ook nog een boek over de Huizer klederdracht geschreven, ik wil maar zeggen, ze is erg druk aan het dorp en loopt zich rot om alles voor elkaar te krijgen.

Ze doet zoveel onderzoek naar Huizen dat als ze klaar is ze wel bij de politie kan gaan werken, die hebben altijd wel wat te onderzoeken. Volgens mij heeft die mevrouw geen rust in haar lijf, dat kan niet anders.

Ander nieuws;

Bij de ploeg 'Wijkbeheer en Service' van de gemeente hebben ze een hele tijd gefraudeerd. Naar het schijnt is dat mogelijk geweest door onwetendheid, en rangen en standen,'hiërarchie' in het ABN.

Lao Tse, dat was een Chinese wijsgeer, zei jaren geleden al eens; 'onwetendheid is de bron van alle kwaad', en die was bepaald niet dom. Wat ze doen moesten, moesten ze doen, dat zeiden de Duitsers ook in de oorlog hè, 'befehl ist befehl'. Sommige mensen zijn helemaal vergeten dat ze bij hun geboorte hersens hebben meegekregen om ze te gebruiken, zulk triest volk, angstaanjagend.

De Triatlon in Huizen zou afgelast worden omdat ze een gebrek aan vrijwilligers hadden, net zoals bij de Avondvierdaagse het geval was. Op het laatste moment hebben de burgemeester en een paar wethouders zich maar weer aangemeld, ze zoeken nu nog enkele vrijwilligers. 't Is toch om te huilen dat al dit soort dingen bijna niet doorgaan wegens een gebrek aan vrijwilligers. De deelnemers hebben toch ook vrienden en bekenden? Iedereen is maar met zichzelf bezig, eeuwig zonde.

Christelijk Oratorium Vereniging Excelsior Huizen bestaat dit jaar 100 jaar, en dat wordt gevierd! Ze zingen elke week op donderdagavond in de Zenderkerk. Vroeger heb ik zelf bij het gemengd mannenkoor gezongen, tegenwoordig zing ik alleen 's zaterdagsmiddags nog als ik in de teil zit, mijn vrouw gaat dan meestal naar buiten …

Op de Bezaan is er iemand van een balkon af gevallen, en op een auto geland. Dat is nog een geluk bij een ongeluk moet je denken, dat scheelt zo anderhalve meter vallen …

De gemeente is voorbereid op terugkerende IS strijders hebben ze gezegd, ze willen niet zeggen om hoeveel mensen het gaat, jammer genoeg. Dat stiekeme gedoe houd ik niet zo van. Het zal de gemeenschap wel weer een hoop geld kosten.

Meer berichten