'n Dot ónnoëzel volk begun te hamsteren.
'n Dot ónnoëzel volk begun te hamsteren.
Huizers dialect

'n Bietjen naekaauwen over 't corona-gedoo hier in 't darp

  Cultureel

'k Zat van de week 'n bietjen nae te denken, dat beurt nijt alle dagen, wat of t'r allemol ëbeurd is in 't darp sins 't corona-virus d'r is.

De twaalfden maert begun 't zoë'n bietjen mót klaine verangeringen, Vivium vreug óm nijt tevuul langest te kómmen, de Draeikóm gung minder dingen dooën en d'r wurden kónd ëdaen dat 't Foodtruckfestival van 't jaar ofgelast wurden.

Vlak daernae wurden de Brassershoeve ësleuten, ze dochten too nog tot ainde maert, mar dat leup effen aarst as datte ze ëdocht hadden, dee is tot óp de dag van vandaag ësleuten.

'n Dot ónnoëzel volk begun te hamsteren, vurral wc pampier, dee dochten zeker datte ze meer kakken gungen. We vullen van 't éën in 't aar, en zoë zeutjiesan móggen we wainig tot niks meer.

'n Paar groëte winkels in 't darp begunnen 'n ouweren uurtjen, óp dat uurtjen móggen ouwe minsen vurgaen bij de kassa's. Bij de zolft stungen ze in rijen te wachten óm d'rlui vullus kwijt te kómmen, 't leek alle dagen wel zaeterdag, zoë druk dat 't was. De Belbus van Versa stopten mót rijen, 't geheugehuis gung dicht, en zoë veder. Køningsdag gung nijt deur, mar 'k het evegoeëd de vlagge wel uitëhungen hoor.

'n Dot ouwe minsen zoëas ik hadden zoë uitëkeken naer de viering van vijfenseuvetig jaar bevrijding, dat gung oëk allemol nijt deur, zoë snóbbig. Verschaien kroegen en eethuisies gungen 'n bietjen de boel ópknappen en verbouwen, ze móggen toch gien meer óp, deejen ze oëk nog wat nuttigs nij.

Minsen bedochten van alles óm de kijer bezig te houwen, want de schooëlen gungen oëk van de éëne óp de are dag dicht. In de Nijwe Kerk wurden verschaien banken weg-ëhaald óm daer ruimte te maken vur corona-patiënten uit Vur Anker uit. 'k Geloëf dat 'r éën patiënt ëlegen het, dus dat had nijt noëdig ëweest, mar je weten nijt alles van tevurren nij.

Huis an huis kranten hemmen 't meuëlijk ómdatte de winkeliers gien advertensies zetten en d'rlui hangd óp de knip houwen. D'r kómt nijt vuul volk in de winkels meer en ze verdienen kwanig wat, 'k kan 't dus wel begrijpen. De Havedag gaet van 't jaar oëk nijt deur, 't Oldtimerfestival oëk al nijt, en nog 'n héële hoëp are dingen …

Héël zeutjiesan gaenen we de goeëie kangt óp, d'r wurren ammar minder minsen ópëneumen in de ziekehuizen en we maggen oëk weer 'n bietjen meer. 't Wurdt tijd oëk, minsen wurren 't zat en wullen weer van alles. Óp 't Surfstrangd wurdt 't oëk ammar drukker, mar 't loëpt nijt uit de hangd uit, vur zoëveer as ik dat zien kan. De buitesporters zie je weer an de gang, mar binnensporten binnen nog verbeujen. As 't nijt regert dooënen 'n hoëp binnensporters buiten sporten, minsen bedenken ammar wat aarst, dat neumen ze óp z'n steeds 'creatief denken'.

'k Hoorden dat 'r minsen binnen dee welderies vaker Huizers lezen wullen, dat kan, 'k schrijf welderies vaker wat … Azze minsen meer lezen wullen mótten ze 'n mailtjen óp alexvanderhulst@planet.nl an sturen, dan zorgt dee d'r wel vur dat 't bij mijn ankómt. Hij zorgt 'r dan óp hum z'n beurt oëk vur dat 't too-ëstuurd wurdt.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over de coronaperikelen hier in het dorp

Ik zat van de week een beetje na te denken, dat gebeurt niet dagelijks, wat er allemaal gebeurd is in het dorp sinds de aanwezigheid van het corona-virus.

De twaalfde maart begon het zo ongeveer met kleine veranderingen, Vivium vroeg om niet onnodig langs te komen, De Draaikom beperkte de activiteiten en er werd bekend gemaakt dat het Foodtruckfestival afgelast werd.

Kort daarop werd de Brasserhoeve gesloten, ze dachten aanvankelijk tot eind maart, maar dat liep anders dan verwacht werd, tot op de dag van vandaag is hij nog steeds gesloten.

Veel onwetenden begonnen te hamsteren, vooral toiletpapier, die dachten zeker meer van het sanitair gebruik te gaan maken. We vielen van het één in het ander, en zo zoetjesaan mochten we weinig tot niets meer.

Een aantal supermarkten in het dorp begonnen een 'ouderen uurtje', op dat uurtje hadden ouderen voorrang bij de kassa's. Bij de vuilstort stonden de mensen in de file om van hun afval af te komen, het leek elke dag wel zaterdag, zo druk was het. De Belbus van Versa staakte de gebruikelijke ritten, het geheugenhuis sloot zijn deuren, enz. Koningsdag ging niet door, maar ik heb desondanks wel de vlag uitgehangen hoor.

Veel ouderen zoals ik hadden enorm uitgekeken naar de viering van vijfenzeventig jaar bevrijding, dat ging ook allemaal niet door, zo jammer. Diverse cafés en restaurants gingen de boel opknappen en verbouwen, ze moesten toch gesloten blijven en deden op die manier nog wat nuttigs.

Mensen bedachten van alles om de kinderen bezig te houden, want de scholen gingen ook van de enen op de andere dag dicht. In de Nieuwe Kerk werden een aantal banken verwijderd om daar ruimte vrij te maken voor corona-patiënten vanuit Voor anker. Ik geloof dat er één patiënt gelegen heeft, dat was dus niet nodig geweest, maar je weet niet alles van tevoren hè.

Huis aan huis kranten hebben het zwaar omdat de winkeliers nauwelijks nog adverteren en sterk op de uitgaven bezuinigen. Er zijn weinig klanten in de diverse winkels en de winkeliers verdienen nauwelijks wat, ik kan er dus wel begrip voor opbrengen. De Havendag gaat dit jaar ook niet door, evenals het Oldtimerfestival, en nog een hele hoop andere dingen …

Heel geleidelijk gaan we de goeie kant op, er worden steeds minder mensen opgenomen in de ziekenhuizen en we mogen ook weer een beetje meer. Dat zal tijd worden ook, mensen worden het zat en willen weer van alles. Op het Surfstrand wordt het steeds drukker, maar het loopt niet uit de hand, voor zover als ik dat beoordelen kan. De buitensporters zie je weer aan de gang, maar binnensporten zijn nog verboden. Als het niet regent sporten veel binnensporters buiten, mensen bedenken steeds andere oplossingen, dat noemt men in het ABN 'creatief denken'.

Ik heb gehoord dat er mensen zijn die wel wat vaker Huizer dialect zouden willen lezen, dat kan, ik schrijf weleens vaker wat … Als mensen meer willen lezen moeten ze een mailtje naar alexvanderhulst@planet.nl sturen, dan zorgt hij er wel voor dat het bij mij terechtkomt. Hij zal er dan zorg voor dragen dat u het toegestuurd krijgt.

Meer berichten