De Sónderklaasvurstellingen vur de kijer gaenen 'gewooën' deur.
De Sónderklaasvurstellingen vur de kijer gaenen 'gewooën' deur. Archieffoto: Ontwaakt
Huizer dialect

’n Bietjen naekaauwen over ‘t Huizere toënéël en ‘t corona gedoo

Cultureel

HUIZEN - ‘k Sprak van de week ‘n paar minsen van de Huizere toënéëlveréëniging Óntwaakt, en dee hemmen m’n ‘n bietjen uitëduid wat ovve ze dooën gaenen óngerhangd, nog zat. ‘t Héële programma wurden van ‘t vurjaar netuurlijk in de warre ëstuurd deur ‘t corona gedoo, mar ze wazzen en binnen nijt de éënigsten dee daer last van hemmen, dat schéëlt …

Dat was wat van ‘t vurjaar too ‘t corona-virus ópdeuk, alles wurden aarst as aarst, dat had gien mins eerder mieëmaakt. Van ‘t vurjaar zou toënéëlveréëniging Óntwaakt ‘Booëntjies mót spek’ spølen in de Graaf Wichman, mar too deuk ‘t corona virus zoë inéënen óp en wurden ‘t vurloëpig deurëscheuven naer ‘t naejaar. Van ‘t naejaar zou ‘t corona gedoo wel over wezen, docht iederéën too nog, mar ‘t leup effen aarst …

D’r binnen wat toënéëlspølers dee bange binnen óm te spølen nou, je mótten zoë rekëren, de meesten binnen oëk gien éënentwijntig meer. Zoëvuul minsen bij mekaar is netuurlijk ‘n rizzekasie, wat ovve ze liever nijt loëpen. Vurloëpig hemmen ze ‘t stuk nou deurëscheuven óp ‘t vurjaar tweeduzedéënentwijntig an, are jaar dus. Ze spølen are jaar –in ‘t naejaar- oëk ‘de meutjen van Karel’, da’s ‘n stuk óp z’n steeds, en hullie neumen dat ‘de tante van Charly’.

In plaest van ‘Booëntjies mót spek’ spølen ze nou ‘n klainder stuk waar ovve ze minder spølers bij noëdig hemmen, zes minsen óm persies te wezen. ‘t Stuk wat ovve ze nou óngerhangd gaen spølen heet ‘de flat van Jet’, en wurdt óp z’n steeds ëspøld. Jet het ‘n flat en daer het z’n schaive schaes ëriejen mót Karel, mar ze is nijt de éënigste dee dat dooët, ‘t is tevuul óm dat hier allemol uit te duien.

D’r wurdt héël wat ovvëlacht, en as je mielachen wullen zal je ‘n kaertjen koëpen mótten. D’r kómmen vier vurstellingen, ómdatte t’r nijt zoëvuul minsen tegelijk de zaal in maggen, gewooënlijk binnen d’r twee vurstellingen, docht ik. De vurstellingen binnen óp achtentwijntig, negenentwijntig, dartig en éënendartig october. De decorbouwers binnen al druk in de weer, de bedden staenen alvast klaer…

De Sónderklaasvurstellingen vur de kijer gaenen ‘gewooën’ deur, d’r zallen alléënig hier en daer wel wat anpassingen noëdig wezen, want we hemmen nog ammar mót ‘t corona-virus van dooën nij.

D’r schijnt ‘n heks bij Sónderklaas in ‘t palais te kómmen, Hetta heet dat mins, en dee wul de baas spølen. Dat kan netuurlijk nijt, want Sónderklaas is de baas nij. As Groëte Piet “roef tum!” teugen d’r zait is Laiden in last, ze betoëvert dingen in ‘t palais … ‘t Wurdt allemol héël spannend vur de kijer, ‘t lijkt mijn aigelijk wel ‘n bietjen iezelig allemol … ‘t Is vur kijer van vier tot acht jaar oud, meschien dat ‘k zelf oëk effen kijken gae, ‘k bin per slot van rekering oëk knap kijnds an ‘t wurren ... De Sónderklaasvurstellingen binnen vijfentwijntig en achtentwijntig november, in d’rlui aigen theater an de Bakboord.

‘t Huizere Café lait vurloëpig nog effen stulle, ‘t is ‘n héël gedoo vurdatte ze de ruimte zoë innëdéëld hemmen dat de geméënte ‘t goeëd vijndt. ‘t Aindjen zal de last wel dragen, mar vur nou weet ik ‘t nog effen nijt.

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over het Huizer toneel en de corona perikelen

Ik sprak van de week een paar mensen van de Huizer toneelvereniging Ontwaakt, en die hebben me uitgelegd wat ze onderhand nog gaan doen, nog genoeg. Het hele programma werd van het voorjaar natuurlijk in de war gestuurd door de corona perikelen, maar ze waren en zijn niet de enigen die daar last van ondervinden, dat scheelt …

Dat was wat van het voorjaar toen het corona virus zich ontpopte, alles werd anders dan anders, dat had niemand eerder ervaren. Van het voorjaar zou toneelvereniging Ontwaakt ‘Boontjes met spek’ spelen in de Graaf Wichman, maar toen ontpopte het corona virus zich plotseling en werd het voorlopig doorgeschoven naar het najaar. Van het najaar zouden de corona perikelen wel voorbij zijn, dacht iedereen toen nog, maar dat ontwikkelde zich anders …

Er zijn momenteel een aantal toneelspelers huiverig om te spelen, je moet je realiseren dat de meesten tot de risicogroepen behoren. Zoveel mensen bij elkaar is natuurlijk risicovol, een risico wat ze liever niet lopen. Voorlopig hebben ze het stuk nu doorgeschoven naar het voorjaar van tweeduizendeenentwintig, volgend jaar dus. Ze spelen volgend jaar – in het najaar- ook ‘de meutjen van Karel’, dat is een stuk in het ABN, en zij noemen dat dan ‘de tante van Charly’.

In plaats van ‘Boontjes met spek’ spelen ze nu een kleiner stuk waarbij ze minder spelers

nodig hebben, zes om precies te zijn. ‘t Stuk wat ze nu onderhand gaan spelen heet ‘de flat van Jet’, en dat wordt in het ABN gespeeld. Jet heeft een flat en daar is ze vreemdgegaan met Karel, maar ze is niet de enige die dat doet, het is teveel om dat hier allemaal uit te gaan leggen. Er wordt heel wat afgelachen, en als je mee wil lachen zal je een kaartje moeten kopen. Er komen vier voorstellingen, vanwege de beperkte mogelijkheden i.v.m. het toegestane aantal mensen in de zaal, normaliter zijn er twee voorstellingen, dacht ik. De voorstellingen zijn op achtentwintig, negenentwintig, dertig en eenendertig oktober. De decorbouwers zijn al hard aan het werk, de bedden zijn alvast klaar …

De Sinterklaasvoorstellingen voor de kinderen gaan ‘gewoon’ door, alhoewel er hier en daar wel wat aanpassingen nodig zullen zijn, want we hebben nog steeds met het corona virus te maken hè.

Er schijnt een heks bij Sinterklaas in het paleis te komen, Hetta heet ze, en die wil de baas spelen. Dat is natuurlijk onmogelijk, want Sinterklaas is de baas hè. Als Grote Piet haar maant te vertrekken is Leiden in last, ze betovert dingen in het paleis … Het wordt allemaal heel spannend voor de kinderen, het lijkt mij eigenlijk best een beetje griezelig allemaal … Het is voor kinderen van vier tot acht jaar, wellicht dat ikzelf ook even ga kijken, ik ben per slot van rekening behoorlijk kinds aan het worden … De Sinterklaasvoorstellingen zijn vijfentwintig en achtentwintig november, in het eigen theater aan de Bakboord.

Het Huizer café ligt voorlopig nog even stil, het heeft nogal wat voeten in de aarde voordat de ruimten zo ingedeeld zijn dat de gemeente haar goedkeuring verleent. Het zal wel goedkomen, maar vooralsnog is een en ander nog onzeker.

Uit de krant