Van links naar rechts: Maarten Hoelscher, Roland Boom, Marlous Verbeek, Bert Rebel en Sicko Heldoorn.
Van links naar rechts: Maarten Hoelscher, Roland Boom, Marlous Verbeek, Bert Rebel en Sicko Heldoorn. (Foto: Bob Awick)

Nieuwe ploeg wethouders bekend gemaakt

  Politiek

HUIZEN - De nieuwe ploeg die Huizen gaat besturen is vanmiddag bekend gemaakt na het ondertekenen van het coalitieakkoord 'Vitaal en Verbindend'.

Naast burgemeester Sicko Heldoorn zijn de volgende mensen de beoogd wethouders: Roland Boom voor de VVD, Bert Rebel voor het CDA, Marlous Verbeek voor D66 en Maarten Hoelscher voor de PvdA.

4 juni
De nieuwe wethouders zullen naar alle waarschijnlijk op 4 juni worden geïnstalleerd. Dat is de uitloopdatum voor de raadsvergadering van 31 mei, die op dit moment al overvol zit.

De portefeuille-indeling ziet er als volgt uit:

Burgemeester Sicko Heldoorn
• De wettelijk aan de burgemeester toebedeelde taken, o.a.:
- Openbare orde en (integrale) veiligheid
- Politie en brandweer
- Handhaving openbare orde
• Algemeen bestuur
• Algemene communicatie

Wethouder Roland Boom (VVD)
• 1e Locoburgemeester
• Ruimtelijke Ordening
• Ruimtelijke investeringsagenda
• Coördinatie projecten
• Grondzaken, exploitatie en eigendommen
• Verkeer en vervoer
• Parkeren
• Sport en recreatie
• Toerisme
• Toezicht en handhaving
• Invoering omgevingswet

Wethouder Bert Rebel (CDA)
• 2e Locoburgemeester
• Financiën en lokale lasten
• WOZ en verzekeringen
• Werk en Inkomen / reïntegratie
• Economie
• Volkshuisvesting en wonen
• Duurzaamheid en milieu
• Bestuurlijke samenwerking (Arhi)
• Governance verbonden partijen

Wethouder Marlous Verbeek (D66)
• 3e locoburgemeester
• Onderwijs
• Onderwijshuisvesting
• Leerlingenvervoer
• Kunst en cultuur
• Evenementen
• Natuur en landschap
• Beheer Openbare Ruimte (Water, wegen en openbaar groen)
• Dierenwelzijn
• Personeel en organisatie
• Facilitaire zaken
• Gebouwenbeheer
• Dienstverlening

Wethouder Maarten Hoelscher (PvdA)
• 4e locoburgemeester
• Coördinatie sociaal domein
• Zorg algemeen
• Jeugdzorg
• Inclusieve samenleving
• Sociale infrastructuur in buurten en wijken & sociaal cultureel werk
• Sociale en economische zelfredzaamheid
• Mobiliteit (WMO-taxi, hulpmiddelen, gehandicaptenparkeerkaart e.d.)
• Armoedebeleid / minimabeleid
• Maatschappelijke opvang
• Burgerparticipatie

Meer berichten