Pieter Broertjes samen met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.
Pieter Broertjes samen met de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Foto: Bob Awick

Gooi en Vecht aan provincie: 'Administratieve lasten verminderen en regionale slagkracht vergroten'

Politiek

HUIZEN - Werk, wonen, bereikbaarheid, landschap, duurzaamheid en als nevendoel de versterking van de regionale bestuurskracht. Dat zijn de belangrijkste punten voor de Regio Gooi en Vechtstreek, schrijft regiovoorzitter Pieter Boertjes aan de formateur/onderhandelaars, in de aanloop naar de onderhandelingen over het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Hoewel een fusie tussen een of meerdere gemeenten er dus niet in zit, werken zij op tal van onderwerpen samen om op die manier hun 'slagkracht', zoals Broertjes schrijft te versterken. Maar daar hebben zij wel een beetje hulp vanuit het provinciehuis bij nodig.

25.000 banen
Want hoewel het in Gooi en Vechtstreek voor de meeste mensen een prachtige woon- en werkplek is, verliest de regio bij gelijkblijvend overheidsbeleid de komende twintig jaar ongeveer 25.000 banen, aldus Broertjes. "Dit is niet alleen een economische opgave. De groeiende pendel woon-werk verkeer bedreigt de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van ons gebied en zet extra druk op de ring rond Amsterdam."

Broertjes pleit er daarom voor om 'met elkaar' wonen, werken en beroepsonderwijs dichter bij elkaar te brengen in de regio. Het stedelijk gebied zou meer ruimte moeten krijgen voor bedrijvigheid en beroepsonderwijs.

Mediavally
Uiteraard heeft de burgemeester van Hilversum het over de mediasector. Die is immers voor de werkgelegenheid en identiteit van groot belang. Van belang is niet alleen dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw blijven of gaan samenwerken, ook betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkelingen rondom Mediavalley is daarbij cruciaal. "Niet louter op het gebied van lobby, ook als het gaat om ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid", aldus Broertjes.

Wat betreft de bereikbaarheid blijven de zorgen en de druk op de A1, A27 en het onderliggend wegennet groot. Eventuele oplossingen moeten een zo laag mogelijke belasting hebben voor natuur en milieu, aldus Broertjes. "Dit vraagt om een hoogwaardig vervoersnetwerk met aantrekkelijke OV-knooppunten die werken als magneten. Wij onderstrepen het belang om ruimte te geven aan de fiets, knooppuntontwikkeling en realisatie van een concurrerend en duurzaam netwerk van openbaar streekvervoer en doelgroepenvervoer."

Is er tevens de eerder gedane oproep om het budget voor de nieuwe OV-concessie, die vanaf 2021 van kracht wordt, met 10 procent te verhogen. "We vragen de provincie daarnaast om in te zetten op doorwerking van het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam met als prioriteit optimalisatie van de Gooilijn en een hoogwaardige openbaar vervoer op de corridor Almere-Utrecht."

Verduurzaming
Ook als het gaat om de energietransitie en landschap, recreatie en cultuur zijn investeringen een must, meent Broertjes. "Wij vragen de provincie om aanvullende steun bij verduurzaming van de gebouwde omgeving. Te denken valt aan financieringsproducten om inwoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren om maatregelen te treffen. We willen in pilots aan het werk om warmtebronnen te verduurzamen en/of grootschalige opweklocaties te realiseren." Ook vraagt de Regio om een provinciale subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.

Doel, als het aan de Regio ligt, is nu om samen met de provincie te komen tot een zogenaamde 'strategische gebiedsagenda'. Broertjes: "Wij willen de hoofdlijnen van deze agenda graag met u bespreken en nodigen het College van Gedeputeerde Staten uit voor een bezoek aan onze regio op 12 september 2019. Ik wens u veel succes met de totstandbrenging van het coalitieakkoord. Op naar een goede samenwerking!"

Uit de krant

!