Weethouder Maarten Hoelscher is regionaal de trekker van het project doelgroepenvervoer en blij met het besluit.
Weethouder Maarten Hoelscher is regionaal de trekker van het project doelgroepenvervoer en blij met het besluit. Foto: Dick Jongerden / RGV

Gemeenteraad stemt in met doelgroepenvervoer door regio zelf

Politiek

HUIZEN - De gemeenteraad heeft gisterenavond uiteindelijk toch ingestemd met het uitvoeren van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer, oftewel doelgroepenvervoer, door de regio zelf. VVD en CDA stemden tegen. De raadsvergadering van gisteren was het vervolg op de raadsvergadering van 16 april die werd geschorst. Dit omdat de VVD samen met CDA en D66 eerst meer informatie wilden, voordat een besluit zou worden genomen.

In Gooi en Vechtstreek maken ongeveer 9.000 inwoners gebruik van het Wmo-vervoer, leerlingenvervoer of jeugdhulpvervoer. Dit doen zij omdat zij geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer. De regio wil het vervoer zelf gaan uitvoeren en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moesten hier voor 8 mei een oordeel over vellen. Door de vraag om meer informatie - die ook in andere gemeenten leefde - is deze beslistermijn tot 12 mei, gisteren verschoven. Alleen Laren neemt vanavond nog een besluit.

Alternatief
VVD, CDA en D66 vonden de informatie die er op 16 april lag teveel gericht op alleen het inbesteden van het vervoer, dus het door de regio zelf doen. Er was in hun ogen niet voldoende gekeken naar een alternatief. Daarom wilden zij nog een onderzoek naar  aanbesteden om te kijken of het werk ook door een marktpartij zou kunnen worden blijven uitgevoerd. Dan wel met de voorwaarden dat kwaliteit gewaarborgd is voor de cliënten en werknemers kunnen rekenen op een goed arbeidscontract.

Dat onderzoek is gedaan en in het rapport van Trafficon wordt de conclusie getrokken dat de doelstellingen die de gemeenten stellen voor het doelgroepenvervoer ook te realiseren zijn bij het aanbesteden. Het gaat dan om betrouwbare en toegankelijke dienstverlening voor de inwoners, goed in inclusief werkgeverschap voor het personeel, financieel gezond vervoer voor inwoners en gemeenten en duurzaam en veilig vervoer. Daarnaast stelt het rapport dat de kosten daarvoor naar verwachting lager zullen zijn dan bij het zelf doen door de regio.

Standpunt college
Het college stuurde naar aanleiding van het rapport van Trafficon de raadsleden een brief met haar standpunt. Daarin staat; "Trafficon adviseert dat het mogelijk is met aanbesteden onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren binnen het door de gemeenten gestelde financiële kader. Echter, wij constateren dat de gemeenten in Gooi en Vechtstreek de meeste adviezen van Trafficon al uitvoeren."

"Zo hebben wij langjarige vervoerscontracten, gunnen wij opdrachten op basis van een gezonde prijs- en kwaliteitsverhouding en investeren wij in professioneel contractbeheer en onafhankelijke klachtafwikkeling. Onze ervaring is dan ook niet dat onze doelstellingen als gevolg van de doorlopen aanbestedingsprocedure onvoldoende gerealiseerd worden."

Overtuigd
"Het is juist de dagelijkse uitvoeringspraktijk na gunning van de opdracht waar wij onvoldoende grip ervaren om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De uitvoeringspraktijk is in onze ervaring een stuk weerbarstiger gebleken dan de afspraken op papier. Wij blijven daarom overtuigd dat wij met het zelf uitvoeren van het doelgroepenvervoer onze gezamenlijke doelstellingen daadwerkelijk in de praktijk kunnen realiseren."

Die weerbarstige praktijk haalde D66 over de streep om in te stemmen met het voorstel. "Soms is het beter als de overheid de regie neemt en dat mag ook wat kosten, als het een aantal dingen helpt beter te doen. Het is een sprong in het diepe. Iets wat we nog nooit hebben gedaan, maar wij denken op dit moment dat dit een goed besluit is. We moeten de eerste jaren zeker enorm de vinger aan de pols houden en bij ons is er nog steeds twijfel", liet de partij weten.

Tekenen bij het kruisje
De extra informatie kon VVD en CDA niet overtuigen om het vervoer door de regio zelf te laten uitvoeren. VVD: "Alles in ogenschouw nemend zijn wij zijn niet overtuigd geraakt dat het voorstel om de regio het vervoer te laten doen het beste is. We betreuren het dat we nu moeten tekenen bij het spreekwoordelijke kruisje. Dat  draagt niet bij aan het vertrouwen. Het rapport van Trafficon bevestigd onze twijfels en daarom zullen wij het voorstel niet steunen."

De partij was ook niet de enige die kritiek had op de tijdsdruk waaronder nu besluitvorming plaatsvond. Wethouder Maarten Hoelscher gaf ook toe dat in het hele traject verzuimd was om de gemeenteraden te vragen aan wat voor informatie zij behoefte hadden. "We hebben u veel informatie gegeven, er zijn drie informatiebijeenkomsten geweest, waarvan er twee in deze raad en een in de regio. Daarnaast is er veel op papier gezet."

Rug tegen de muur
"Maar nergens hebben wij de vraag gesteld welke informatie u nodig had om weloverwogen het voorstel te kunnen beoordelen. Dat is jammer. Het heeft geleid dat u zich min of meer met rug tegen muur gezet voelt en dat is geen comfortabele positie en wij hebben u als college daar niet in willen zetten. We zullen dit regionaal evalueren om dit voor toekomst te voorkomen en ook uiteraard nog graag van gedachten wisselen over wat u nu in dit proces wilt. Het proces is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om inhoud van het voorstel."

Het CDA keek naar de inhoud van het voorstel en vond niet de overtuiging om te gaan voor de "meest rigoureuze stap van aanbesteding naar inbesteding. Het klachtenpercentage ligt zeer laag, onder de 1 procent en het vervoer voldoet aan de eisen. Wij begrijpen dat de portefeuillehouders niet tevreden zijn en rechtszaken en faillissementen willen voorkomen en een hoger kwaliteitsniveau willen bereiken."

Samen optrekken
"Het doelgroepenvervoer is echter een substantieel deel van de taximarkt  een een analyse ontbreekt over het niet goed functioneren. Dat beeld wordt nu wel opgeroepen, terwijl het rapport van Trafficon laat zien dat aanbesteden goed kan. Je moet vertrouwen in anderen en investeren in anderen en samen optrekken om de diensten in de regio goed uit te blijven voeren."

PvdA, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, Leefbaar Huizen, Christenunie, SGP en Transparant Huizen stemden allemaal in met het door de regio laten verzorgen van het vervoer. Zij verwezen daarbij onder andere naar het regionaal ambulance vervoer (RAV) en de GAD. Beide uitvoerende diensten die het heel goed doen en waar gemeenten zeer tevreden over zijn. Daarnaast verwachten zij nu goed te kunnen sturen op deze diensten omdat ze dichter bij het vuur zitten en niet te maken hebben met een extern bedrijf.

Deskundig toezicht
Om de nieuwe BV Vervoer niet helemaal een feestje van de regio te laten zijn, waarbij de slager haar eigen vlees keurt, diende de ChristenUnie nog een voorstel in om er voor te zorgen dat er deskundig toezicht komt. In samenwerking met het algemeen bestuur van de regio wil de partij verschillende modellen hiervoor onderzoeken, zoals een Raad van Commissarissen. Daarnaast wil de raad twee keer per jaar geïnformeerd worden over de bedrijfsvoering. Hier stemde alle partijen mee in.

Een voorstel van D66, PvdA, GroenLinks, SGP, Transparant Huizen en de ChristenUnie om het wagenpark voor het doelgroepenvervoer versneld te verduurzamen, werd ook aangenomen. Alleen Dorpsbelangen Huizen stemde hier niet mee in, omdat men dit een overbodig voorstel vond. Een deel van het wagenpark versneld verduurzamen kan volgens wethouder Hoelscher binnen het budget en anders komt hij terug naar de gemeenteraad om dit punt te bespreken.

Uit de krant