Vooral de kosten van het sociaal domein zijn hoger dan verwacht.
Vooral de kosten van het sociaal domein zijn hoger dan verwacht.

Financiële positie gemeente onder druk

  Politiek

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders geeft in de voorjaarsnota 2020 aan de gemeenteraad een waarschuwing af over de financiële ontwikkeling van de gemeente Huizen. In de voorjaarsnota wordt in een blik gegeven op het lopende financiële jaar.

Het college heeft op basis van de cijfers van de jaarrekening 2019 en de meest recente ontwikkelingen het financiële vooruitzicht voor de gemeente Huizen doorgerekend voor de komende jaren. Er is hierbij ook rekening gehouden met de risico's die de gemeente loopt en als deze zich voordoen, ontstaat er voor alle jaren een fors structureel tekort.

Sociaal domein
Voor een groot deel wordt het tekort veroorzaakt door sterk oplopende uitgaven binnen het sociaal domein, hieronder vallen WMO, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning. Dit betreffen zogenaamde open-einde-regelingen, waar geen vast bedrag voor staat, maar maatwerk wordt geleverd. In 2019 is daar 2 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot.

Zonder maatregelen is de verwachting dat er jaarlijks 1,25 miljoen euro extra kosten ontstaan. In de in februari vastgestelde 'Uitgangspunten voor de begroting 2021' is opgenomen dat - mocht blijken dat budgetten structureel niet toereikend zijn - afgewogen dient te worden of het beleid moet worden aangepast.

Besparingsprogramma
Aangezien binnen alle regiogemeenten de betaalbaarheid van de voorzieningen in het sociaal domein onder druk staat, is binnen de regio Gooi & Vechtstreek inmiddels de bestuursopdracht ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat gemeenten uit de regio dit jaar gezamenlijk een besparingsprogramma gaan uitwerken om de uitgaven in het sociaal domein te beheersen.

Andere nog niet meegenomen risico’s zijn onder andere de financiële gevolgen van de coronacrisis en de nieuwe verdeling van de gelden van het Rijk die de gemeente krijgt via het gemeentefonds. De verwachting is dat deze negatief zullen uitpakken voor de gemeente Huizen.

Heroverwegen
"Om later dit jaar toch een structureel sluitende begroting 2021 te kunnen presenteren is het noodzakelijk ‘out-of-the-box’ te denken, vastgesteld beleid te heroverwegen en er kan worden gedacht aan zowel ‘oud voor nieuw’- als bezuinigingsvoorstellen. Indien dit alles onvoldoende helpt, moet een discussie worden gevoerd over het verhogen van de inkomsten", aldus het college. Deze inkomsten bestaan uit bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting die huiseigenaren betalen.

"In het meerjarenperspectief is nog geen rekening gehouden met een aantal projecten en ontwikkelingen die een aanzienlijke - structurele - weerslag hebben op het financieel meerjarenperspectief. Voor deze projecten/ontwikkelingen is nog geen dekking. Daarom dient hiervoor prioritering en honorering te worden aangegeven."

Collegeprogramma
"Voor de prioritering wordt als eerste onderscheid gemaakt tussen zaken die wel en niet in het collegeprogramma zijn opgenomen. Zaken die in het collegeakkoord zijn opgenomen gaan voor. Van de zaken die niet in het collegeprogramma staan, moet op basis van noodzaak/urgentie, prioritering plaatsvinden."

Op basis van het bovenstaande wordt de raad een prioritering voorgesteld. "De wijze waarop de geprioriteerde zaken vervolgens worden uitgevoerd, is onderwerp van nader beraad en besluitvorming. De voorjaarsnota wordt samen met de jaarrekening 2019 en andere financiële voorstellen op 25 juni 2020 in de gemeenteraad behandeld. De voorjaarsnota is beschikbaar op www.gemeenteraadhuizen.nl."

Meer berichten