Afbeelding
Foto: Pixabay

College stelt jaarrekening 2020 vast

Politiek

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2020 van de gemeente Huizen vastgesteld. De accountant heeft in het concept-verslag aangegeven voornemens te zijn een goedkeurende accountantsverklaring af te geven op getrouwheid, laat de gemeente weten.

“Voor de rechtmatigheid wordt een verklaring met beperking verstrekt vanwege het niet voldoende naleven van de aanbestedingswet. Deze regels zijn voor 98,4 procent wel juist gehanteerd. Op 1 juli wordt de jaarrekening behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijk met de behandeling van de voorjaarsnota, waarin de resultaten van de rekening zijn verwerkt.”

Resultaat
“Het netto resultaat van de rekening 2020 bedraagt 2.853.519 euro nadelig. In de begroting voor 2020 was rekening gehouden met een nadelig resultaat van 3.586.713 euro.”

“Het verschil in bruto resultaat tussen rekening en begroting, 1,8 miljoen euro wordt veroorzaakt door lagere lasten op een aantal onderdelen: 0,5 miljoen euro op Beheer en inrichting openbare ruimte, 0,3 miljoen euro p[ Sociale infrastructuur, 0,5 miljoen euro op Ruimtelijke en economische ontwikkeling, 0,2 miljoen euro op Algemene dekkingsmiddelen en Financiën en 0.6 miljoen euro overhead.”

“Op het programma Maatschappelijke ondersteuning waren 0,2 miljoen euro hogere lasten. Het verschil in de mutaties reserves tussen rekening en begroting is 1,1 miljoen euro. Dit betekent dat er per saldo minder inzet van de reserves is geweest dan begroot.”

Sociaal domein
“Binnen de begroting van de gemeente Huizen heeft circa 58 procent van de inkomsten en uitgaven betrekking op het sociaal domein (WMO, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning). Wijzigingen in het sociaal domein zijn dan ook van grote invloed op zowel de organisatie als de begroting van de gemeente Huizen.”

“Voor 2020 is wederom sprake van een aanzienlijke overschrijding op de Jeugdzorg. Binnen de Wmo is met name een overschrijding zichtbaar op de kosten individuele voorzieningen. Deze uitgaven worden deels opgevangen door de inzet van de nog beschikbare ruimte in de reserve sociaal domein.”

Onzekere factoren
“Onzekere factoren blijven de omvang van de rijksvergoeding in de toekomst en de groei van het aantal mensen dat zorg of ondersteuning nodig heeft.”

“In het Fysiek domein is er een gedeelte van de winst voor de Oude haven 2e fase meegenomen in het resultaat. De gemeente Huizen is in 2020 gestart met het aanbesteden van onderhoudswerkzaamheden van accommodatiebeheer om te voldoen aan de (Europese) aanbestedingsverplichting. Deze activiteiten zijn nog niet afgerond.”

Bijzonder jaar
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest vanwege de coronapandemie. “Veel extra werk is verzet, mede in het kader van de door het Rijk vastgestelde compensatieregelingen. Naast de inzet om inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties te ondersteunen is onderstaand tot stand gebracht in 2020.”:

·       Vaststellen uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021-2022 inclusief realisatie en evaluatie 2019-2020;

·       Realisatie meldpunt Ondermijning (veilig@huizen.nl);

·       Vaststelling mobiliteitsplan incl. uitvoeringsprogramma;

·       Participatie belanghebbenden en realisatie project “renovatie/vergroening Droogdok”;

·       Planvorming Bad Vilbelpark afgerond;

·       Oplevering nieuwbouw Dr. Maria Montessorischool;

·       Oplevering nieuwbouw Erfgooierscollege;

·       Vaststelling Cultuurnota 2020-2023;

·       Lancering regionale site “Visit Gooi en Vecht”;

·       Opstellen en start uitvoering regionaal actieplan aanpak laaggeletterdheid 2020-2024;

·       Realisatie toegankelijkheidsvoorzieningen in De Baat en buurthuizen;

·       Vervanging en uitbreiding netwerk van AED’s;

·       Start (ver)bouw entreegebouw Sijsjesberg;

·       Aanpassing en uitbreiding producten ‘kindarrangement’,;

·       Vaststelling en voorbereidingen inbesteden regionaal doelgroepenvervoer;

·       Aanpassing Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken;

·       Vaststelling ontwerp Zomerkade (kustvisie);

·       Vaststelling vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020;

·       Opstellen concept Regionale energietransitie;

·       Start bouw 2e fase Oude Haven;

“Ook op andere terreinen zijn in 2020 belangrijke stappen gezet.”

Tekort lager
Wethouder financiën Bert Rebel: “We hebben 2020 afgesloten met een aanzienlijk tekort. Toch valt het tekort lager uit dan verwacht. Vanuit dat perspectief is het college tevreden over het resultaat in 2020. De coronapandemie heeft voor Huizen beperkte financiële gevolgen gehad in 2020.”

“Met inzet van de compensatieregelingen van het Rijk en vrijvallende gelden binnen onze eigen begroting hebben we inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties financieel kunnen ondersteunen. De gevolgen op de langere termijn van de coronapandemie zijn moeilijk in te schatten.”

Onder druk
“Door de oplopende kosten in het sociaal domein en het, mede hierdoor, ontbreken van een sluitende begroting tot 2024, blijft de financiële positie van de gemeente Huizen onder druk staan en zien we in deze rekening 2020 onze reservepositie voor het derde achtereenvolgende jaar afnemen, van eind 2018 104,7 miljoen euro naar eind 2020 88,9 miljoen euro (inclusief het bruto-resultaat van 2020).”

“Dit is een afname van circa 15,8 miljoen euro.  De begrootte reservepositie (inclusief het bruto-resultaat van 2020) in 2023 is  77,0 miljoen euro. Dit is een totale afname vanaf 2018 van € 27.7 miljoen.”

Schouders eronder
“Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad in oktober 2020 ingestemd met maatregelen  om de begroting met ingang van 2024 weer sluitend te krijgen. Met dat vooruitzicht zetten we de schouders eronder.”

“Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid om een goed financieel meerjarenperspectief neer te leggen. De effecten van de meicirculaire zijn nog niet bekend en ook de doorrekening meerjarig van het sociaal domein is nog niet mogelijk wat teveel onzekerheden met zich meebrengt.”

Discussie
“Tevens is er landelijk gezien een discussie gaande over de financieel zwakke positie van gemeenten als gevolg van overdracht van taken van het Rijk aan de gemeenten.”

“Over de verwerking van het resultaat doet het college een voorstel bij de behandeling van de voorjaarsnota.”

Gemeenteraad
De jaarrekening en de voorjaarsnota worden samen met andere financiële voorstellen op 1 juli 2021 in de gemeenteraad behandeld. “De rekeningstukken liggen vanaf heden ter inzage in de hal van het gemeentehuis en zijn beschikbaar op www.huizen.nl/politiek-beleid.”

Uit de krant