Afbeelding
Foto: Pixabay

College Huizen sluit bestuursperiode af met sluitende begroting

Politiek

HUIZEN - Het college van Huizen heeft de begroting 2022 vastgesteld en sluit haar bestuursperiode af met een sluitende begroting.

In de begroting staat aan welke zaken de gemeente in 2022 geld gaat uitgeven en hoeveel. Op 28 oktober 2021 behandelt de gemeenteraad de begroting en de belastingvoorstellen.   

Mooie resultaten
Wethouder financiën Bert Rebel: “Ondanks een moeilijke financiële huishouding deze collegeperiode en de coronacrisis zijn we er als college toch in geslaagd om deze bestuursperiode met mooie resultaten af te sluiten.”

“Met de financiële middelen vanuit het Rijk voor de gemeentelijke compensatie van de kosten voor de Jeugdzorg en Wmo kunnen wij het financiële stokje met een structureel sluitende begroting doorgeven aan een nieuw college in 2022.”

Begrotingsevenwicht
Eén van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is dat er een meerjarig structureel begrotingsevenwicht is. Gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren fors moeten toeleggen op het sociaal domein, met name op Jeugdzorg en Wmo.

In Huizen is dat niet anders geweest. De arbitragecommissie heeft vastgesteld dat het Rijk te weinig financiële middelen heeft verstrekt aan gemeenten en heeft het kabinet verzocht passende financiering te verstrekken aan gemeenten.

Stelpost
Hiermee is rekening gehouden in de begroting 2022 door de afgesproken 75 procent van de benodigde financiering door het Rijk op te nemen vanaf 2023. De in de begroting opgenomen stelpost taakstellende bezuiniging van 25 procent is door een gunstige septembercirculaire vanuit het Rijk niet meer aan de orde.

Uitgangspunt is dat de begroting structureel in evenwicht moet zijn. Dat betekent dat de vaste jaarlijkse uitgaven kunnen worden betaald uit de vaste jaarlijkse inkomsten. Het structurele resultaat van de gemeente Huizen is vanaf 2023 - inclusief de taakstellende bezuiniging vanuit 2021 - met slechts een geringe afwijking, in evenwicht.

Nieuwe college
Door het nieuwe college dat zal aantreden in 2022 hoeven dan ook geen extra maatregelen genomen te worden om de begroting sluitend te maken. De begroting 2022 is de laatste begroting van de huidige coalitie.

De begroting 2022 gaat uit van verdere uitvoering van het bestaande beleid en de afronding van het coalitieakkoord. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal er een nieuw college worden gevormd inclusief een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2022-2026.

Afgelopen 4 jaar
Deze gemeenteraad heeft gedaan de afgelopen 4 jaar onder andere de volgende zaken bewerkstelligd:

Investeringen
Er is flink geïnvesteerd in onder andere de nieuwbouw van het Erfgooierscollege en (ver)nieuwbouw Dr. Maria Montessorischool, de entree van zwembad Sijsjesberg is gemoderniseerd, de atletiekbaan van Zuidwal is gerenoveerd en het Bad Vilbelpark is heringericht.

De kustvisie is vastgesteld en dit najaar zal in dit kader de herinrichting van de Zomerkade plaatsvinden.

Burgerparticipatie
In 2020 is het boekje Huizen #vanafhier verschenen over burgerparticipatie. Naast voorbeelden, zijn in dit boekje de bouwstenen en het afwegingskader te vinden.

Beide zijn belangrijk voor het in beeld brengen van perspectieven en belangen en voor een voorspelbaarder proces. Met inwoners vinden gesprekken plaats over de mogelijke oprichting van een dorpsraad.

Woningbouw
De gunning van de 3e fase Oude haven heeft plaatsgevonden, er is gestart met de bouw van de 2e fase Oude haven en de ontwikkeling van het terrein van de Silverdome naar woningbouw wordt eind 2021 afgerond. Ook is het project Keucheniusstraat-Westzijde afgerond.

Ondernemers
Sinds 15 juli 2018 mogen de winkels op zondag open zijn. De stadsmanager is eind 2019 aangesteld en is erg waardevol voor de ondernemers gebleken, zeker tijdens de corona periode.

Milieu en verduurzaming
Er is een nieuw milieuprogramma vastgesteld met hierin onder andere een subsidieregeling voor woningisolatie.

Tevens hebben buitensportverenigingen bijna allemaal hun veld/baanverlichting vervangen door ledverlichting met gebruikmaking van de gemeentelijke subsidieregeling. Er zijn meer dan 500 zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis.

Verkeer, vervoer en leefbaarheid
In het kader van vervoer en verkeer is een integraal plan voor de vernieuwing van de oost-westas in Huizen vastgesteld, waarin de HOV-verbinding wordt ingepast.  Al eerder is in het kader van de HOV de fietsenstalling bij de Regentesse gerealiseerd.

Er is een betere doorstroming op de kruispunten Crailoseweg/Nieuw Bussummerweg en Crailoseweg/Naarderstraat gerealiseerd en ook is onder andere de Haardstedelaan heringericht. In het kader van de leefbaarheid in de wijken is er de succesvolle vergroening van de Droogdok, genomineerd voor de Steenbreek-trofee, en de Oostergo.

Veiligheid
De veiligheid van onze inwoners vinden wij belangrijk daarom zijn er doorlopende acties, waaronder de stimulering van de buurtpreventieverenigingen en het huis-aan-huis verspreiden van de Veiligheidskrant in 2019, 2020 en 2021.

Er zijn meer boa’s aangesteld en de boa’s zijn beter uitgerust. Tevens is het meldpunt ondermijning gerealiseerd.

Sociaal domein
Binnen het sociaal domein is er, ondanks de forse bezuinigingen die we in 2021 hebben moeten doorvoeren, uitvoering gegeven aan het beleidsplan sociaal domein.

Daarnaast is er de invoering van het kindarrangement, zijn er twee aanjagers regionaal actief om jongeren te stimuleren een startkwalificatie te behalen, is er een succesvol Jeugdwerkgelegenheidsproject opgestart en is de collectieve zorgverzekering voor minima verruimd.

In 2018 is er een kerstbonus verstrekt aan onze inwoners met een minimuminkomen. Er zijn in het kader van toegankelijkheid aanpassingen gedaan in gemeentelijke gebouwen. De inwoners kunnen het sociaal domein goed bereiken via het ingerichte Informatie & Adviespunt of via de digitale weg onder andere ook voor een deel van de aanvragen.

Cultuur
In het kader van cultuureducatie is er vanaf 2019 het gratis lidmaatschap bibliotheek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar inclusief een cultuureducatietraject.

Een raadsbrede werkgroep heeft de cultuurnota geactualiseerd. Hieraan wordt, enigszins vertraagd door corona, uitvoering gegeven. Van het onderzoek naar de verdere ontwikkeling van het Huizer museum is de eerste fase afgerond.

Woonlasten
Ondanks de meer dan trendmatige verhoging in 2021 van de gemeentelijke woonlasten neemt Huizen zowel landelijk als regionaal nog steeds een goede positie in.

Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten.

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende-zaakbelasting (ozb). De huurder hoeft in Huizen alleen afvalstoffenheffing te voldoen.

Uit de cijfers van het Coelo blijkt dat Huizen, ondanks de extra verhoging in 2021 van de OZB-tarieven, nog steeds de laagste lasten heeft in de regio. 


Bron: Coelo Atlas van de lokale lasten (www.coelo.nl), gebaseerd op voorlopige cijfers 2021
De woonlasten zijn gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ waarde

Uit het belastingoverzicht voor 2021, opgesteld door het Coelo, blijkt dat de gemeente Huizen voor de heffingen die tot de woonlasten worden gerekend landelijk gezien de 91e plaats inneemt. In dit overzicht heeft nummer 1 de laagste en nummer 377 de hoogste tarieven.

Afvalstoffenheffing
Huurders van woningen betalen in Huizen alleen de afvalstoffenheffing. Huiseigenaren worden naast de afvalstoffenheffing belast met de rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting.

De GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) verzorgt regionaal de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval. Inwoners in Huizen worden in 2022 geconfronteerd met een aanzienlijke lastenstijging door de stijging van de afvalstoffenheffing.

Lagere opbrengsten
De regionale inzameling van huishoudelijk afval (GAD) heeft structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. De door de GAD voorgestelde maatregelen om het tekort te verlagen zijn niet integraal overgenomen door de diverse gemeenteraden in de Regio.

Aangezien kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen worden verhaald via de afvalstoffenheffing bij inwoners zal dit zorgen voor een aanzienlijke stijging van de woonlasten.

Definitieve tarieven
De gevolgen van deze besluiten in de raden worden naar verwachting in oktober duidelijk waarna in december de definitieve tarieven kunnen worden vastgesteld. Huizen kent overigens een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.

De tarieven worden voor 2022 worden verhoogd met ca. 14,0%:

De (voorlopige) tarieven afvalstoffenheffing:              2021                 2022                     

Alleenwonend                                                              € 248,89           € 283,85

Meerpersoonshuishoudens                                           € 331,86           € 378,46

Rioolheffing
De rioolheffing dekt de kosten van waterafvoer, regenwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen.

In het tarief is rekening gehouden met de verhoging van 1,4% voor inflatie. De jaarlijkse extra verhoging van de rioolheffing die nodig is vanwege toekomstige investeringen is bepaald op 0,6%. Het tarief voor 2022 wordt € 229,80. Dit was in 2021 € 225,30.

Onroerende-zaakbelasting (ozb)
De ozb wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij het nog definitief vast te stellen tarief  in december wordt, naast de verhoging van de totale OZB opbrengst met 1,4% voor inflatie, rekening gehouden met toevoeging vanwege nieuwbouw en de waardeontwikkeling van de woningen en niet-woningen.

Effecten gemeentelijke woonlasten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB

Enkele rekenvoorbeelden

OZB waarde

woning

2021

2022

Mutatie 2021-2022 in procenten

Alleenwonende huurder*

n.v.t.

248,89

283,85

14,0

Alleenwonende,

eigen woning

200.000

250.000

400.000

750.000

586,59

614,69

698,99

895,69

627,65

656,15

741,65

941,15

7,0

6,7

6,1

5,1

Gezin, huurwoning*

n.v.t.

331,86

378,46

14,0

Gezin, eigen woning

200.000

250.000

400.000

750.000

669,56

697,66

781,96

978,66

722,26

750,76

836,26

1.035,76

7,9

7,6

6,9

5,8


*de huurder betaalt in Huizen uitsluitend de afvalstoffenheffing

Gemeentelijke leges
De gemeentelijke leges en retributies worden aangepast met de verhoging van 1,4 % voor inflatie. Dit betreft onder andere: leges voor het voltrekken van een huwelijk, rechten voor de begraafplaats, uitstallingen op gemeentegrond en de marktgelden.

Tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn gemaximaliseerd. De wettelijke voorgeschreven tarieven worden overgenomen. Op dit moment zijn de geïndexeerde tarieven voor 2022 nog niet bekend.

Voor de afgifte van omgevingsvergunningen is toegegroeid naar een tarievenstructuur die in verhouding ligt met het landelijk gemiddelde. Hierdoor worden de tarieven voor 2022 alleen aangepast met de verhoging van 1,4 % voor inflatie.           

Besluitvorming
De programmabegroting 2022, de meerjarenraming 2023-2025 en de Belastingnota 2022 worden op 12 tot en met 14 oktober behandeld in de commissievergaderingen. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering op 28 oktober 2021.

Uit de krant