<p>De kinderboerderij moest tijdens de lockdown drie maanden dicht.</p>

De kinderboerderij moest tijdens de lockdown drie maanden dicht.

(Foto: Bob Awick)
corona

Ook kinderboerderij krijgt coronasteun

  Coronavirus

HUIZEN - De kinderboerderij krijgt, als de gemeenteraad daarmee instemt, financiële steun in verband met de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om 9.150 euro. Dat staat te lezen in de 2e tussenrapportage COVID-19 van de gemeente. Deze wordt tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 22 oktober besproken.

Stichting kinderboerderij De Waranda moest tijdens de lockdown drie maanden dicht en had toen geen inkomsten. ‘Het bestuur heeft aangegeven dat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn voor voortzetting van de stichting’, aldus het stuk.

Daarbij speelt dat er recent door omstandigheden bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden en er druk gewerkt wordt aan het op orde brengen van de financiën.

Huur
‘De kinderboerderij vervult een maatschappelijke functie binnen de gemeente Huizen, waarvoor ze subsidie ontvangen.’ Daarom stelt het college voor om de organisatie financieel te steunen met een bedrag dat gelijkstaat aan de huur van de maand maart tot en met mei.

Een andere verstrekking in verband met de coronamaatregelen is het betalen van de kosten die de strandwacht van de zomer maakte voor het aanschaffen van extra beschermingsmiddelen. De totale kosten hiervan zijn 749,11 euro.

Balans opgemaakt
In het stuk wordt een balans opgemaakt van de inmiddels gemaakte kosten in verband met het coronavirus en het geld dat inmiddels hiervoor door het Rijk beschikbaar is gesteld. Huizen ontvangt 889.957 euro dit jaar.

Daarvan werd tot en met 30 juni dit jaar al 270.316 euro uitgegeven. Grootste kostenpost is de extra inzet van personeel op de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Dat kost 92.727.

Sport en subsidies
Dit wordt gevolgd door de gemiste inkomsten door het kwijtschelden van huren en erfpacht voor de sport. Daardoor loopt de gemeente 62.960 euro inkomsten mis. Aan de andere kant staat een bedrag van 53.099 aan niet uitbetaalde subsidies aan evenementen die niet zijn uitgekeerd, omdat deze werden afgelast.

De Stichting Huizer Botters en het Huizer Museum kregen gezamenlijk voorlopig een bedrag van 53.290 euro toegekend. Dit kan nog meer worden, als het museum geen geld krijgt uit het procvinciale steunfonds voor cultuur. Dan springt de gemeente nog eens bij voor 6.110 euro.

Maatschappelijke ondersteuning
De gemeente wil naast de kosten voor de kinderboerderij en de beschermingsmiddelen van de Strandwacht de komende periode nog eens 325.273 euro uitgeven aan personeel voor Maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast krijgt ESH, het bedrijf dat borden langs de weg zet, 18.613 euro in mindering gebracht op haar concessie. Dit is het bedrag dat zij voor maart tot en met mei zouden moeten betalen. Ook de kosten van de Sportadviesgroep voor de ondersteuning van de noodopvang worden volledig betaald, in plaats van maar 75%. Dit is een bedrag van 4.165 euro.

Sijsjesberg
In totaal zijn de kosten van dit pakket aan maatregelen 357.950 euro. waardoor er nog 261.691 euro over blijft. De gemeente moet dan ook nog het tekort van de beperkte openstelling van Sijsjesberg verwerken.

Daarnaast verwacht zij ook minder uit te geven aan subsidies en nog geld te krijgen als compensatie voor de sportregeling en de gemeentelijke kosten.

Bedrijven
Naast deze lokale maatregelen stelde het Rijk ook nog maatregelen voor bedrijven in. Tot en met 15 september werden voor de TOZO, de tijdelijke overbrugging regeling zelfstandig ondernemers, in Huizen 798 aanvragen ingediend en in totaal 3.167.674, 28 euro uitgekeerd. Dat is gemiddeld per persoon 3.969,52 euro.

Daarnaast werd er 35 keer een TOZO-krediet aangevraagd. In totaal gaat het om een bedrag van 297.348,00 euro. Dit is gemiddels 8.495,66 per krediet. ‘Met ondernemers wordt blijvend gezocht naar creatieve oplossingen om de economie te stimuleren’, meldt de rapportage.

Gemeentelijke aanslagen
Daarnaast is de gemeente coulant met gemeentelijke aanslagen. Facturen zijn later verzonden en de invorderingsrente is verlaagd van 4 naar 0,01 procent. Horecagelegenheden hoefden ook niet de precariobelasting te betalen. Hierdoor liep de gemeente 14.538 euro aan inkomsten mis.

‘Duidelijk is dat diverse sectoren het erg zwaar hebben (toerisme, recreatie, cultuur, sport, sierteelt en detailhandel). Ook is gebleken dat de krimp in de Regio Gooi en Vechtstreek met 8% à 10% aanmerkelijk is. Toch valt het aantal faillissementen tot op heden mee’, aldus de rapportage.

Werklozen
‘Ook stijgt het aantal werklozen minder snel dan vooraf verwacht. Uit de gesprekken met ondernemers blijkt dat de druk onder andere in winkelcentra weer toeneemt. Wat de gevolgen op langere termijn zijn, moet bezien worden.’

Meer berichten