't Huizere Melkmaisien.
't Huizere Melkmaisien. (Foto: Bob Awick)
huizer dialect

'n Bietjen naekaauwen over 't nijws van de leste weken

  Cultureel

De Huizere Koorveréëniging Deo Juvante het 'n nijwe dirigent, Hugo van der Meij, en hij is 27 jaar oud. Vollëges de krant is tie 'vuul belovend', mar daer hij-je nijt an. Moeder zai vroger al ze leven: "vuul beloven en wainig geven dooët de gek in vreugde leven." Ze hadden beter 'n vuulbelovende dirigent annemen kannen, mar daer gaen ik nijt over. Hij schijnt 'r wel vur deurëleerd te hemmen, as'k 't allemol goeëd begrepen het.

Ze hemmen mijn ëvreugen óm óp te treejen bij 't wooënkamerfestival mót m'n blókfluit, mar dat dooën ik vur gien doëdslaen, voort dijmie wur 'k beroemd…

De voedselbank dooët 'n óproop vur vrijwilligers, waarónger 'n algeméën coördinator, gien idee wat of zoë'n man dooët, mar dat lijkt m'n wel wat. M'n mins het ëzaid dat dat niks vur mijn is ómdat ik 'n klain verstangd het, 'k kón wel krijten too ze 't zai …'n Mins wurdt deur z'n aigen luizen 't meest ëbeten nij.

Dat lullëke béëld van 't Huizere Melkmaisien, dee ze vur 'n paar weken vróm d'r neus kepot ësleugen hemmen, wurdt ópëknapt deur Berry Holslag, dee het 't oëk ëmaakt. Zouwen ze nijt beter metéënen 'n béëld in de Huizere dracht maken kannen, zoëas 't hoort, 'n béëld wat iederéën mooi vijndt?

De Kalkoves binnen d'r nijt zoë blij mie datte ze gaen bouwen wullen óp de kop van de haven. Ze wullen hoëgbouw gaen bouwen daerzoë, en hullie binnen bange datte ze dan gien meer ópvallen.

Vrijdag de 30sten is t'r 'n man ësturrëven óp 'n parkeerplaes an de Zuierzee twijs tie in 'n bussien zat. 'k Hoorden uit naeje móngden dat ie z'n aigen doëdescheuten het. Zoë ónnoëzel nij, óm óp 'n parkeerplaes óp dee menier an je aindjen te kómmen.

Amaris wul stoppen mót de huishouwelijke hulp bij de minsen thuis. De geméëntes binnen daer nijt blij mie, en daer zal 't leste woord nog nijt over ëspreuken wezen, ze hemmen nog 'n overéënkómst!

Je zallen Manuel Aslan heten en cónciërge wezen óp de Kamperfoelieschooël, dan wurdt 'r plain naer je verneumd! Dee man dooët z'n werk al vijfentwijntig jaar bar goeëd daerzoë, daervandaan dat ie dat ëkregen het, neutig vur zoë'n man nij. Wéël is t'r teugesworig nog vijfentwijntig jaar bij éën baas nij.

Woensdag de 4den hemmen ze van de Rollaterclub de Rustmaet weer mieëdaen an de Nationale rollaterloëp in 't Oëlympisch stadion in Amsterdam. 't Górsten bar, mar ze hemmen gewooën ëleupen, dee binnen nijt van zout nij, 't binnen allemol bikkels. Too ze vrómkwammen bij de Rustmaet hemmen ze allemol 'n kómmetjen soep ëkregen, daer wurden ze wel graeg naer mót je denken.

Ovvëleupen zaeterdag was t'r hoëp te dooën in 't darp, de brangdweer houwden 'n eupen dag, de Oldtimers stungen weer bij de haven, en de Kunst & Cultuurmarkt was bij de Krachtcentrale.

De Mathäus-Passion wurdt are jaar april oëk weer ëhouwen in de Ouwe Kerk, en daer kaj-je audisie vur dooën, da's steeds vur effen laeten horen hoo of je zingen kannen. 'k Wou d'r oëk óp an, mar m'n mins het 't m'n verbeujen, 'k mag alléënig 's zaeterdas in de tail zingen van d'r, zoë snóbbig nij.

Dónderdagmiddag het de brangdweer mót 'n alderasie 'n brangkien an de Vletstraet ëblust. 't Was goeëd datte ze d'r zoë rap bij wazzen, want 't huis het 'n rieten kap, en dan is 't mar zoë gien meer te redden nij.

De Huizerdag was weer nijt vuul an, 't lijkt wel of 't alle jaren een bietjen minder wurdt. Gien woord Huizers ëhoord en gien mins in de Huizere dracht ëzien, 't is 'n gewooëne braderie ëwurren, niks an.

In 't Nijwsblad vur Huizen stung nog 'n dot flaauwekul over 't Huizere dialect, ëschreven deur de Historische Kring Huizen, dee zouwen beter weten mótten. De Griekse wijsgeer Socrates zai 't alderies: "Ónwetendhaid is de bron van alle kwaad", en dee was nijt achterlijk …

Kréëlis van lange Kees van Wessel Spek

Een beetje napraten over het nieuws van de laatste weken

De Huizer Koorvereniging Deo Juvante heeft een nieuwe dirigent, Hugo van der Meij, en hij is 27 jaar.

Volgens de krant is hij 'veel belovend', maar daar heb je niks aan. Mijn moeder zei vroeger altijd: "veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven." Ze hadden beter een veelbelovende dirigent aan kunnen trekken, maar daar ga ik niet over. Hij schijnt er wel voor doorgeleerd te hebben, als ik het allemaal goed begrepen heb.

Men heeft mij gevraagd om op te treden bij het woonkamerfestival met mijn blokfluit, maar dat doe ik voor geen prijs, straks word ik nog beroemd …

De voedselbank doet een oproep voor vrijwilligers, waaronder een algemeen coördinator, geen idee wat zo'n man eigenlijk doet, maar dat lijkt me wel wat. Mijn vrouw vertelde me dat dat niks voor mij is omdat ik nogal dom ben, ik kon wel huilen toen ze dat zei … Van je familie moet je het maar hebben hè.

Dat lelijke beeld van het Huizer Melkmeisje, waarvan ze een paar weken geleden de neus kapotgeslagen hebben, wordt opgeknapt door Berry Holslag, die het ook gemaakt heeft. Zouden ze niet beter meteen een beeld in de Huizer klederdracht kunnen maken, zoals het hoort, een beeld wat iederéén mooi vindt?

De Kalkovens zijn er niet zo blij mee dat men op de kop van de haven wil gaan bouwen. Ze willen daar hoogbouw gaan bouwen, en zij zijn bang dat ze dan niet meer op zullen vallen.

Vrijdag de 30ste is er een man gestorven op een parkeerplaats langs de Zuiderzee terwijl hij in een busje zat. Ik hoorde van goede bekenden dat hij zichzelf doodgeschoten heeft. Zo erg hè, om op een parkeerplaats op die manier je leven te beëindigen.

Amaris wil stoppen met de huishoudelijke hulp bij de mensen thuis. De gemeenten zijn daar niet blij mee, en daar zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn, ze hebben nog een contract.

Je zal Manuel Aslan heten en conciërge zijn op de Kamperfoelieschool, dat wordt er een plein naar je vernoemd! Die man doet zijn werk daar al 25 jaar bijzonder goed, vandaar dat hij dat gekregen heeft, leuk voor die man hè. Wie werkt er tegenwoordig nog vijfentwintig jaar bij één baas hè.

Woensdag de 4e heeft Rollatorclub de Rustmaat weer meegedaan aan de Nationale rollaterloop in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het klapte van de regen, maar ze hebben gewoon gelopen, ze zijn niet van zout hè, het zijn allemaal bikkels. Toen ze terugkwamen bij de Rustmaat hebben ze allemaal een kommetje soep gekregen, daar zullen ze wel trek in gehad hebben moet je denken.

Afgelopen zaterdag was er een hoop te doen in het dorp, de brandweer hield een open dag, de Oldtimers stonden weer bij de haven, en de Kunst & Cultuurmarkt was bij de Krachtcentrale.

De Mathäus-Passion wordt volgend jaar april ook weer uitgevoerd in de Oude Kerk, en daar kan je auditie voor doen, dat is ABN voor even laten horen of je goed kan zingen. Ik wilde er ook naartoe, maar mijn vrouw heeft het me verboden, ik mag alleen zaterdags zingen als ik in de teil zit, zo jammer hè.

Donderdagmiddag heeft de brandweer met een noodgang een brandje aan de Vletstraat geblust. Het was goed dat ze er zo snel bij waren, want het desbetreffende huis heeft een rieten kap, en dat is al snel niet meer te redden.

De Huizerdag was wederom niet veel aan, het lijkt wel alsof het elk jaar een beetje minder wordt. Geen woord Huizer dialect gehoord en geen mens in de Huizer klederdracht gezien, het is een gewone braderie geworden, niks aan.

In het Nieuwsblad voor Huizen stond een hoop onzin over het Huizere dialect, geschreven door de Historische Kring Huizen, die zouden beter moeten weten. De Griekse wijsgeer Socrates zei het al eens: "Onwetendheid is de bron van alle kwaad", en die was goed bij de tijd …

Meer berichten