<p>Al een aantal jaar wordt het fonteinkruid nu gemaaid, maar uit onderzoek blijkt dat dit wellicht in de toekomst niet meer kan vanwege de slechte waterkwaliteit.</p>

Al een aantal jaar wordt het fonteinkruid nu gemaaid, maar uit onderzoek blijkt dat dit wellicht in de toekomst niet meer kan vanwege de slechte waterkwaliteit.

(Foto: Carin van den Berg)

Maaibeheer randmeren op losse schroeven na onderzoek watersysteem

  Natuur en Milieu

HUIZEN - Gastvrije Randmeren heeft bureau Witteveen+Bos gevraagd een systeemanalyse en effectenanalyse uit te voeren van het Gooi- en Eemmeer. De uitkomsten van deze analyse laten zien dat het Gooi- en Eemmeer er niet zo goed voor staan en dat het hierdoor onzeker is geworden of het maaibeheer in de huidige vorm kan worden gecontinueerd.

“De economische consequenties voor de gemeenten langs het Gooi- en Eemmeer zijn niet te onderschatten als er niet meer ingegrepen kan worden in de plantengroei en de doorvaarbaarheid - en daarmee de recreatiemogelijkheden en veiligheid op het water - ernstig beperkt worden”, laat voorzitter Egge Jan de Jonge.

Levensbelang
“Het is van levensbelang voor de recreatievaart dat in een toekomstperspectief in ieder geval ook ruimte is voor de recreatieve en economische waarde en functie van de meren. Er is ons dus veel aan gelegen om met de uitkomsten snel aan de slag te gaan.”

Met deze uitkomst is door de leden van Gastvrije Randmeren, waaronder ook de gemeente Huizen, geen rekening gehouden. Gastvrije Randmeren ervaart de urgentie dit probleem te bespreken met omliggende provincies en het Ministerie om het tij te keren.

Slecht voorstaan
Peter van Asselt, wethouder gemeente Bunschoten: “We hebben in november 2019 juist vanuit een positief beeld opdracht gegeven voor deze analyse, om daarmee nieuwe scenario’s en pilots te kunnen ontwikkelen om recreatie meer ruimte te geven. En dan blijkt ineens dat het Gooi- en Eemmeer er min of meer slecht voor staan.”

De gemeenten aan het Gooi- en Eemmeer zagen veel verbeteringen in de afgelopen 20 jaar. Zij zijn dan ook verrast met de uitkomst van de analyse en willen meer helderheid over de impact. Al jaren trekken Rijkswaterstaat, Waterschappen en de gebiedscoöperatie samen op in vraagstukken die de Randmeren raken 

Onverwachte uitkomst
Na de onverwachte uitkomst van de watersysteemanalyse hebben de partners afgesproken als eerste stap de ruimte in kaart te brengen die er nog wel is voor ingrepen zoals maaien, verdiepen en pilots. Zodat een beeld ontstaat van het toekomstperspectief van de zuidelijke Randmeren.  

Het heldere water en de uitbundige plantengroei leken te wijzen op een goede waterkwaliteit. In tegenstelling tot die verwachting zijn het Gooi- en Eemmeer kwetsbaar voor omslag. De mossel-stand is gemeten en blijkt ingestort en de nutriëntentoevoer (fosfaat) vanuit de Eem is blijvend te hoog.

Dreiging
Dit geeft een dreiging van troebel water en algengroei en dat is ongewenst, zo is bekend vanuit het verleden. De watersysteemanalyse geeft een indicatie van de draagkracht van het watersysteem van de zuidelijke Randmeren. Het blijkt dat monitoring en analyse noodzakelijk zijn om goed grip te houden op de waterkwaliteit.

Meer berichten