Afbeelding
Foto: Pixabay

Positieve jaarrekening gemeente met forse overschrijding jeugdzorg

Politiek

HUIZEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening van 2019 van de gemeente vastgesteld. Huizen sluit het jaar af met een positief resultaat van 705.996 euro. Wel is er sprake van een aanzienlijke overschrijding op de Jeugdzorg. Binnen de Wmo is met name een overschrijding zichtbaar op de kosten individuele voorzieningen gehandicapten.

De gemeente had verwacht in 2019 te eindigen met een tekort van 375.126. Op de begroting stond dat jaar 8.128.777 euro om uit te geven. Dat werd uiteindelijk 7.356.141 euro. Aan de andere kant werd er wel meer uit de reserves gehaald. In plaats van 7.753.651 was dat 8.062.137.

Tevreden
Wethouder financiën Bert Rebel: “Het college is tevreden over het positieve nettoresultaat 2019 van 706.000 euro. De keerzijde is dat door de inzet van onze reserves het eigen vermogen, onze spaarrekening, in 2019 met 7,35 miljoen euro is afgenomen."

"In 2018 was dit ook het geval, toen nam ons eigen vermogen af met 3,9 miljoen euro. Op zich is daar niets mis mee, reserves zijn immers bedoeld om ingezet te kunnen worden als dit nodig is. Echter moeten we ons bedenken dat hiermee onze riante reservepositie de afgelopen jaren een flinke duikeling naar beneden heeft gemaakt, een ontwikkeling die natuurlijk niet eindeloos door kan gaan."

Effecten corona-crisis
"Door de daling in het eigen vermogen, de oplopende kosten in het sociaal domein en het, mede hierdoor, ontbreken van een sluitende begroting in 2023, staat de stabiele financiële positie van de gemeente Huizen onder druk. De mogelijke effecten van de corona-crisis komen hier nog bij."

"Daarom zullen we dit jaar ook forse maatregelen gaan treffen welke tijdens de begrotingsraad van 22 oktober aan onze gemeenteraad zullen worden voorgesteld.”

Minder geld
De gemeente gaf op diverse posten minder geld uit dat gepland. Het gaat om 0,2 miljoen euro voor openbare orde en veiligheid, 0,3 miljoen euro voor beheer en inrichting openbare ruimte,
0,4 miljoen euro voor sociale infrastructuur, 0,9 miljoen euro voor ruimtelijke en economische ontwikkeling, 0,5 miljoen euro voor algemene dekkingsmiddelen en financiën en 0.6 miljoen euro minder aan overhead.

Aan de andere kant waren er ook op sommige onderdelen hogere lasten. Er werd 0,1 miljoen euro meer uitgegeven aan algemeen bestuur en dienstverlening en 2,0 miljoen euro aan maatschappelijke ondersteuning. Er werd uiteindelijk ook nog eens 0,3 miljoen euro minder toegevoegd aan de reserves dan begroot.

Sociaal domein
Binnen de begroting van de gemeente Huizen heeft ongeveer de helft van de inkomsten en uitgaven betrekking op het sociaal domein zoals Wmo, jeugdzorg, participatie en inkomensondersteuning. Wijzigingen in het sociaal domein zijn dan ook van grote invloed op zowel de organisatie als de begroting van de gemeente Huizen.

Voor 2019 is sprake van een aanzienlijke overschrijding op de Jeugdzorg. Binnen de Wmo is met name een overschrijding zichtbaar op de kosten individuele voorzieningen gehandicapten. Al deze uitgaven worden opgevangen door de inzet van de beschikbare reserve sociaal domein. Onzekere factoren blijven de omvang van de rijksvergoeding in de toekomst en de groei van het aantal mensen dat zorg of ondersteuning nodig heeft.

Niet verwacht
Een aantal zaken zijn niet zoals verwacht opgenomen in de jaarrekening van 2019. Zo heeft op de begrotingspost Fysiek domein de grondoverdracht Naarderstraat 66 niet plaatsgevonden in 2019, waardoor het negatieve resultaat van de transactie in 2020 wordt verwerkt. Dit zorgt voor 2019 voor lagere lasten.

Ook zijn er minder kosten in 2019 door het nog niet afronden van de uitbesteding van de automatisering. De gemeente Huizen is in 2018 gestart met het uitbesteden van het technisch beheer van de automatisering. Gepland was dat dit project eind 2019 afgerond zou zijn, maar dit wordt de 1e helft van 2020.

Gemeenteraad
De jaarrekening wordt 25 juni behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gebeurt tegelijk met de behandeling van de voorjaarsnota, waarin de resultaten van de jaarrekening zijn verwerkt, die een blik biedt op hoe de uitgaven van dit jaar verlopen.

Uit de krant