<p>BNI heeft voor veel mensen een bepaalde waarde of deze nu wel of niet monumentaal is.</p>

BNI heeft voor veel mensen een bepaalde waarde of deze nu wel of niet monumentaal is.

(Foto: Bob Awick)

Rapport BNI toch naar monumentencommissie

  Politiek

HUIZEN - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met een voorstel om het lijvige rapport over de historische culturele waarden van BNI aan de Rokerijweg voor te leggen aan de monumentencommissie.

Het voorstel werd ingediend door Margot Leeuwin van de PvdA en was mede ondertekend door Dorpsbelangen Huizen, SGP, GroenLinks, D66 en de Christenunie. Leefbaar Huizen sloot zich daarbij aan.

Andere visie
Bij de stemming werd hoofdelijk gestemd en bleken enkele raadsleden een andere visie dan hun partij hierop te hebben. Zo stemde Daniëlle van Deutekom van het CDA en Jelle Bartlema van de VVD voor, terwijl hun collega-raadsleden tegen stemden. Paul Lekkerkerker van D66 stemde tegen, terwijl de rest van zijn partij voor was.

Het werd in de raad een kort en krachtig debat, waarbij duidelijk stelling werd genomen met soms emotie als ondertoon. Het debat werd afgetrapt door de indienster van het voorstel. “Voor sommige oude troep, maar voor vele Huizers onderdeel van hun leven, een plek van herkenning en herinnering”, omschreef zij het BNI complex.

Niets beschermenswaardig
Volgens wethouder Roland Boom was er niets beschermenswaardigs in het rapport te vinden, op uitzondering van de kapconstructie van gebouw 41 en daarom had hij geen reden gezien om het bij de monumentencommissie voor te leggen. De conclusie werd volgens hem al in het rapport getrokken dat er geen reden was om een monumentenstatus op te leggen.

“Ik heb Bond Heemschut om advies gevraagd en ook contact gehad met de opsteller van het rapport. Die was hooglijk verbaasd dat er nog niets met het rapport was gedaan. Hij had verwacht dat er al verder onderzoek was gedaan”, stelde Margot Leeuwin. “Het rapport is schijnbaar op verschillende manieren te lezen en daarom stellen we voor om het bij de monumentencommissie neer te leggen voor advies, dat lijkt ons logisch.”

Cultureel erfgoed
Belangrijk punt om toch iets meer te doen met het plan was volgens de indieners de vorig jaar aangenomen cultuurnota. Hierin is opgenomen dat er meer aandacht moet komen voor het cultureel erfgoed in Huizen en dat de gemeente wil inzetten op behoud.

Waar sommige het rapport als eindpunt beschouwde van de weg om te kijken of er een monumentenstatus mogelijk was, zag Edwin Koning van Leefbaar Huizen het als een begin. “Je moet nu verder kijken.” VVD liet bij monde van Willem Meijerman weten het voorleggen voor een advies juist een herhaling van zetten te vinden, omdat de conclusie in het rapport al getrokken is op deze vraag.

Verstandig advies
Wethouder Roland Boom week in de raadsvergadering niet af van zijn stelling dat het rapport duidelijk was en hij nog altijd niet inzag waarom het dan naar de monumentencommissie zou moeten. “Het college volgt een verstandig advies vaak op, zoals we hier hebben gedaan. Er is geen reden voor een monumentenstatus. U wilt gewoon krijgen wat u wilt.”

Volgens hem was er een duidelijk verschil van inzicht tussen het standpunt van het college en wat een meerderheid aan raadsleden wilde met het voorstel. “Ik had gehoopt dat u niet zou blijven hangen, maar verder zou kijken naar de potentie van het gebied en u daar meer op zou richten.” Bert Schaap van Transparant Huizen dacht in dezelfde lijn.

Tuin van een ander
Karin van Werven van D66: “Ik hoor wat de wethouder zegt en ik denk dat we elkaar ook vinden in de ambities die we hebben voor het gebied langs de Havenstraat. We moeten echter nog wel eens goed kijken naar de erfgoedwaarde en nostalgische waarden. We willen allemaal iets moois, maar wel in de tuin van een ander.” Daarbij doelend op het feit dat het terrein en de gebouwen niet van de gemeente zijn.

Wethouder Roland Boom mocht het weliswaar niet eens zijn met de voorstemmende raadsleden, hij kon het debat wel waarderen. “Ik vind dat we een mooi gremium hebben met elkaar. U kunt besluiten wat u verstandig vindt. We hebben dezelfde ambitie en onze paden ernaartoe kunnen verschillen, maar als ze weer samenvallen zijn we mooi op weg en ik ben benieuwd waar we dan naar toe mogen gaan.”

Meer berichten